?óng

TIêU ?I?M

info_hocvien_v2
Th?ng Báo cho H?c Viên

C?p nh?t các th?ng tin m?i nh?t ??n h?c viên …

+?

+?

+?

98772769af051d769e718bad5778271f_rauHocMon
Ngành N?ng Nghi?p

N?ng nghi?p là ngành h?c nghiên c?u v? các lo?i cay tr?ng và t?t c? y?u t? làm gia t?ng s? phát tri?n c?a chúng nh? ánh sáng, n??c, nhi?t ?? và d??ng ch?t…


+?

+?

+?

+?

+?

Cong-viec-cua-ke-toan-tong-hop
Ngành Tin H?c

湖北快3实时计划Tin H?c hi?u theo ngh?a r?ng là vi?c s? d?ng máy tính và tin h?c v?n phòng, ph?n m?m máy tính vào vi?c t?o ra, l?u tr?, x? ly và truy?n d?n th?ng tin…


+ 

+ 

+ 

+ 

Ngh? ?ào T?o G?n Vi?c Làm

C?t g?t kim lo?i

(1). M? t? ngh?

湖北快3实时计划Ngh? c?t g?t kim lo?i là ngh? s? d?ng các lo?i máy c?ng c? v?n n?ng và ?i?u khi?n theo ch??ng trình s? ?? gia c?ng t?o hình s?n ph?m (chi ti?t máy) có phoi nh?m ph?c v? cho t?t c? các ngành ch? t?o máy c?ng nghi?p và n?ng nghi?p theo yêu c?u c?a nh?ng c?ng ty, doanh nghi?p trong các khu c?ng nghi?p, khu ch? xu?t ho?c nh?ng c? s? gia c?ng c? khí.

Ngh? C?t g?t kim lo?i là ngh? s? d?ng các máy c?ng c? có t?o ph?i nh?: Ti?n, phay, bào, mài, doa … ?? ch? t?o các chi ti?t ?úng yêu c?u k? thu?t, ??t n?ng su?t và an toàn.

(2) Các v? trí làm vi?c c?a ngh?

湖北快3实时计划Ng??i hành ngh? c?t g?t kim lo?i th??ng làm vi?c t?i nh?ng c?ng ty, xí nghi?p ch? t?o máy ho?c t?i nh?ng c? s? gia c?ng c? khí trong m?i tr??ng: máy làm vi?c v?i t?c ?? cao; ?n; nóng; va ch?m v?i nh?ng hóa ch?t c?ng nghi?p nh? emulsi, d?u nh?n, … và tính ch?t c?ng vi?c mang tính t?p th? (m?i ng??i ph? trách m?t c?ng ?o?n trong day chuy?n s?n xu?t). Vì v?y, ng??i c?ng nhan ph?i có ?? s?c kh?e, có tam v?i ngh? nghi?p và có ?? n?ng l?c, ki?n th?c v? k? thu?t c? khí ?? th?c hi?n nh?ng nhi?m v? nêu trên. T? ch?c, ?i?u hành và th?c hi?n gia c?ng s?n xu?t trên các lo?i máy c?ng c? v?n n?ng nh? ti?n, phay, bào, mài, doa; các máy chuyên dùng nh? phay l?n r?ng, x?c r?ng; các máy ?i?u khi?n s? nh? ti?n, phay CNC và EDM.

(3). Nh?ng nhi?m v? chính c?a ngh?

V?n d?ng ???c ki?n th?c c? b?n v? quá trình c?t g?t kim lo?i; s? d?ng thành th?o các máy c?t g?t kim lo?i th?ng d?ng; v?n hành và ?i?u ch?nh ???c máy c?ng c? ?i?u khi?n s?; ch?n ?úng và s? d?ng thành th?o các lo?i d?ng c? c?t, d?ng c? ?o ki?m, ?? gá và các trang b?? c?ng ngh?? thích h?p; gia c?ng trên máy ti?n v?n n?ng; gia c?ng trên máy phay v?n n?ng; gia c?ng trên máy ti?n? CNC; gia c?ng trên máy phay CNC; gia c?ng trên máy EDM’; gia c?ng trên máy bào và x?c v?n n?ng; gia c?ng ngu?i; gia c?ng trên máy doa v?n n?ng; t? ch?c s?n xu?t và ?ào t?o,? b?i d??ng c?ng nhan trình ?? th?p h?n; khi có trình ?? cao cùng v?i kinh nghi?m th?c ti?n có th? ???c ?ào t?o b?i d??ng tr? thành giáo viên d?y ngh?.

C?ng ngh? ? t?

(1). M? t? ngh?

湖北快3实时计划Ngh? C?ng ngh? ? t? là ngh? th?c hi?n các nhi?m v? v? b?o d??ng, s?a ch?a ??ng c?; b?o d??ng, s?a ch?a trang b? ?i?n; b?o d??ng, s?a ch?a h? th?ng truy?n l?c (g?m ? t?); chu?n ?oán tình tr?ng k? thu?t và các pan b?nh c?a các h? th?ng trên ? t?; v?n hành, ki?m tra ??ng c? và ? t?; th?c hi?n các c?ng vi?c gia c?ng b? tr? nh? hàn ?i?n, hàn h?i, gò, s?a d?ng các thi?t b? ngh? ngu?i ….

(2). Các v? trí làm vi?c c?a ngh?

Ng??i t?t nghi?p ngh? “c?ng ngh? ? t?” là k? thu?t viên có kh? n?ng làm vi?c ? các v? trí sau:

湖北快3实时计划- T?i các c? s? l?p ráp ? t?: Làm vi?c t?i m?t v? trí c? th?, tr??ng day chuy?n l?p ráp, giám sát quá trình l?p ráp, giám sát ch?t l??ng ? t?...; t?i các c? s? b?o d??ng , s?a ch?a, b?o hành ? t?: làm vi?c t?i m?t v? trí c? th?, ?i?u hành s?n xu?t, giám sát k? thu?t, c? v?n d?ch v?, ?ào t?o k? thu?t viên b?c d??i t?i c? s?...; t?i các c? s? ch? t?o ph? tùng ? t?: ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m, phan ph?i s?n ph?m…; t?i các c? s? kinh doanh ? t? và ph? tùng: c? v?n bán hàng, c? v?n d?ch v?, nhan viên bán hàng...; t?i các c? s? ?ào t?o ngh?: h??ng d?n th?c hành, th?c t?p; làm t? tr??ng t? s?n xu?t ho?c các phan x??ng t?i các nhà máy v? l?p ráp, b?o d??ng ? t?; có kh? n?ng làm vi?c và gi?i quy?t các c?ng vi?c m?t cách ch? ??ng, giao ti?p và ph?i h?p làm vi?c theo t?, nhóm, t? ch?c và qu?n ly quá trình s?n xu?t, b?i d??ng kèm c?p ???c c?ng nhan b?c th?p t??ng ?ng v?i trình ?? quy ??nh.

(3). Nhi?m v? ch? y?u c?a ngh?

湖北快3实时计划Ng??i làm ngh? “C?ng ngh? ? t?” có nhi?m v?:

湖北快3实时计划Giao d?ch v?i khách hang; b?o d??ng ??ng c? ? t?;s?a ch?a ??ng c? ? t?; b?o d??ng h? th?ng trang b? ?i?n ? t?; s?a ch?a h? th?ng trang b? ?i?n ? t?; b?o d??ng h? th?ng truy?n l?c (h? th?ng ly h?p, h? th?ng s?, h? th?ng truy?n ??ng các ??ng, h? th?ng c?u ch? ??ng, h? th?ng phanh, h? th?ng phanh th?y l?c, phanh khí nén, phanh ABS, h? th?ng lái, h? th?ng treo, khung xe, than v? xe.. ); ki?m tra tính n?ng làm vi?c, chu?n ?oán tình tr?ng k? thu?t và các pan b?nh c?a các h? th?ng trên ? t?; v?n hành, ki?m tra ??ng c? và ? t?; xác ??nh m?c ?? h? h?ng, tìm ra nguyên nhan và ?? ra ph??ng án b?o d??ng, s?a ch?a thích h?p.

?i?n c?ng nghi?p

(1). M? t? ngh?

湖北快3实时计划Ngh? ?i?n c?ng nghi?p là ngh? th?c hi?n vi?c l?p ??t và s?a ch?a, b?o d??ng h? th?ng cung c?p ?i?n, t? phan ph?i ?i?n, m?ng ?i?n chi?u sáng, máy ?i?n và thi?t b? ?i?n trong các xí nghi?p c?ng nghi?p v?i các m?i tr??ng trong nhà, ngoài? tr?i, m?, h?m lò trong ?i?u ki?n an toàn lao ??ng.

(2). Các v? trí làm vi?c c?a ngh?

Ng??i hành ngh? “?i?n c?ng nghi?p” có kh? n?ng làm vi?c ? các v? trí sau: Làm vi?c ???c ? các C?ng ty ?i?n l?c: T? v?n hành và qu?n ly ???ng day, t? b?o trì và s?a ch?a ???ng day; làm vi?c trong các tr?m truy?n t?i và phan ph?i ?i?n n?ng: Nhan viên v?n hành; làm vi?c trong các c?ng ty xay l?p c?ng trình ?i?n; làm vi?c trong các t? c? ?i?n, phòng b?o d??ng b?o trì thi?t b? ?i?n c?a các nhà máy, xí nghi?p.

(3). Các nhi?m v? chính c?a ngh?

Ng??i làm ngh? “?i?n c?ng nghi?p” có nhi?m v?:

S? d?ng ???c các lo?i d?ng c? ?o ?i?n n?ng: V?nmét, Ampemét, Ampekìm, ??ng h? ?o v?n n?ng, Mêg?mét, Hioki… ?o ?úng th?ng s?? c?n ?o vào tr??ng h?p c? th? trong th?c t?; S? d?ng ?úng các d?ng c? an toàn ?i?n, an toàn lao ??ng, an toàn cháy n? trong t?ng c?ng vi?c; S? c?u c?p c?u ng??i b? tai n?n ?i?n; l?p ??t? h?? th?ng cung c?p ?i?n; l?p ??t t? ?i?n phan ph?i; l?p ??t m?ng ?i?n chi?u sáng; l?p ??t b? ?i?u khi?n dùng c?ng t?c t?, các b? ?i?u khi?n l?p trình; b?o d??ng, s?a ch?a m?ng ??ng l?c t? ?i?n phan ph?i; b?o d??ng, s?a ch?a b? ?i?u khi?n dùng c?ng t?c t? và các b? ?i?u khi?n l?p trình; v?n hành ???c h? th?ng ?i?u khi?n t? ??ng dùng PLC; b?o d??ng ??ng c? ?i?n m?t chi?u và xoay chi?u; s?a ch?a ??ng c? ?i?n m?t chi?u và xoay chi?u; qu?n day ??ng c? ?i?n, máy bi?n áp c?ng su?t nh?; s?a ch?a máy phát ?i?n xoay chi?u; v?n hành, s?a ch?a các thi?t b? m? h?m lò nh?: ápt?mát phòng n?, kh?i ??ng t? phòng n?, bi?n áp khoan phòng n?; ??c và phan tích ???c các b?n v? thi?t k? l?p ??t ?i?n c?ng nghi?p; kh?o sát ???c hi?n tr??ng ?? có ph??ng án l?p ??t ho?c s?a ch?a h?p ly; l?p ??t, v?n hành, s?a ch?a và ki?m tra, hi?u ch?nh ???c h? th?ng cung c?p ?i?n và thi?t b? ?i?n c?ng nghi?p.

Qu?n tr? m?ng máy tính

(1). M? t? ngh?

Ngh? “Qu?n tr? m?ng” là ngh? chuyên th?c hi?n quá trình kh?o sát, thi?t k?, l?p ??t và qu?n tr?? m?t h?? th?ng m?ng trong các c? quan, xí nghi?p nh?m nang cao hi?u qu? ho?t ??ng c?ng nh? b?o m?t các th?ng tin, d? li?u trong doanh nghi?p.

(2). Các v? trí làm vi?c c?a ngh?

Ng??i làm ngh? “Qu?n tr? m?ng” th??ng ???c b? trí làm vi?c ? các c? quan, xí nghi?p, các t?p ?oàn ?a qu?c gia trong m?i tr??ng ti?p xúc v?i các máy tính, thi?t b? m?ng.

(3). Các nhi?m v? ch? y?u c?a ngh?

Ng??i làm ngh? “Qu?n tr? m?ng” có nhi?m v?:

Kh?o sát và thi?t k? các h? th?ng m?ng LAN, WAN; l?p ??t h? th?ng m?ng; cài? ??t ph?n m?m m?ng; qu?n ly d?ch v? m?ng; qu?n ly các ??i t??ng s? d?ng m?ng; chia s? tài nguyên h? th?ng m?ng; qu?n ly ?ng d?ng trên m?ng; giám sát h? th?ng m?ng; ??m b?o an toàn h? th?ng m?ng; b?o d??ng h? th?ng m?ng; s?a ch?a h? th?ng m?ng; nang c?p h? th?ng m?ng

May th?i trang


(1). M? t? ngh?

May th?i trang là ngh? thi?t k?, c?t, may các ki?u s?n ph?m may t? c? b?n ??n ph?c t?p, th?c hi?n chuyên sau ? l?nh v?c may các s?n ph?m trong ngành may c?ng nghi?p và may các s?n ph?m th?i trang. ??ng th?i là ngh? s?n xu?t hàng lo?t các s?n ph?m may m?c trên day chuy?n theo m?t quy trình nh?t ??nh, ???c th?c hi?n t? khau chu?n b? s?n xu?t, c?t, may, hoàn thi?n, t? ch?c qu?n ly và ?i?u hành s?n xu?t nh?m ??m b?o v? các tiêu chu?n c?a s?n ph?m và th?i gian ky k?t v?i khách hàng.?

(2). Các v? trí làm vi?c c?a ngh?

Ng??i làm ngh? May th?i trang có th? tr?c ti?p làm vi?c t?i các v? trí c?a day chuy?n may ho?c làm nhi?m v? qu?n ly, t? ch?c day chuy?n s?n xu?t may c?ng nghi?p; làm k? thu?t viên t?i các phòng k? thu?t c?a các doanh nghi?p may; có th? tham gia thi?t k? m?u, ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m trong các c? s? s?n xu?t c?a ngành may m?c. Ngoài ra, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p t?i các c?a hi?u may ?o.

(3). Các nhi?m v? ch? y?u c?a ngh??

湖北快3实时计划Ng??i hành ngh? “May th?i trang” có các nhi?m v? ch? y?u sau:

Chu?n b? k? thu?t; c?t bán thành ph?m; may c?ng ?o?n; may ráp s?n ph?m; hoàn thi?n s?n ph?m; th?c hi?n c?ng tác an toàn và v? sinh m?i tr??ng; qu?n ly và ?i?u hành day chuy?n may; qu?n ly ch?t l??ng s?n ph?m; qu?n ly thi?t b?, d?ng c?, ?? gá; qu?n ly v?t t?, nguyên, ph? li?u; qu?n ly lao ??ng.

K? toán doanh nghi?p

(1). M? t? ngh?

Ngh? “ K? toán doanh nghi?p ” là ngh? ?óng vai trò quan tr?ng trong l?nh v?c qu?n ly kinh t?. T? qu?n ly ? ph?m vi nh? (? t?ng ??n v?, c? quan, doanh nghi?p) cho t?i qu?n ly ? ph?m vi l?n h?n (toàn b? n?n kinh t? qu?c dan) ??u c?n ??n k? toán.

(2) Các v? trí làm vi?c c?a ngh?

湖北快3实时计划H?c xong ngh? K? toán doanh nghi?p có th? làm vi?c ? các v? trí: nhan viên k? toán t?i b? ph?n k? toán c?a các doanh nghi?p, c? quan nhà n??c, c?ng ty… th??ng ???c g?i là Phòng Tài v? hay Phòng Tài chính k? toán, Ban Tài chính k? toán…

湖北快3实时计划M?i c? quan, t? ch?c nhà n??c hay các c?ng ty, doanh nghi?p ? b?t kì l?nh v?c nào trong x? h?i ??u ph?i ti?n hành c?ng tác k? toán. (?i?u này ?? ???c quy ??nh r? trong Lu?t K? toán n??c ta).

(3). Nh?ng nhi?m v? chính c?a ngh?

湖北快3实时计划L?p ???c ch?ng t?, ki?m tra, phan lo?i, x? ly ???c ch?ng t? k? toán. S? d?ng ???c ch?ng t? k? toán trong ghi s? k? toán t?ng h?p và chi ti?t. T? ch?c ???c c?ng tác tài chính k? toán phù h?p v?i t?ng doanh nghi?p. L?p ???c báo cáo k? toán tài chính và báo cáo thu? c?a doanh nghi?p. Thi?t l?p m?i quan h? v?i ngan hàng và các t? ch?c tín d?ng. S? d?ng thành th?o 2 ??n 3 ph?n m?m k? toán doanh nghi?p th?ng d?ng. Phan tích ???c tình hình kinh t?, tài chính doanh nghi?p. Ki?m tra, ?ánh giá ???c c?ng tác tài chính, k? toán c?a doanh nghi?p. Cung c?p ??y ?? th?ng tin kinh t? v? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh c?a ??n v? ?? ph?c v? cho yêu c?u l?nh ??o và qu?n ly kinh t? ? ??n v?. Tham m?u ???c cho l?nh ??o doanh nghi?p nh?ng y ki?n c?i ti?n làm cho c?ng tác k? toán và c?ng tác qu?n ly tài chính c?a doanh nghi?p ?úng pháp lu?t. L?p ???c k? ho?ch tài chính doanh nghi?p. Báo cáo v?i l?nh ??o các ??n v? và ?? xu?t các gi?i pháp ?úng ??n ?? ho?t ??ng kinh t?, tài chính c?a ??n v? tuan th? ?úng pháp lu?t, ??ng th?i mang l?i hi?u qu? cao h?n.

?i?n t? c?ng nghi?p

(1). M? t? ngh?

Ngh? “?i?n t? c?ng nghi?p” là ngh? chuyên th?c hi?n quá trình thi?t k?, x? ly và l?p ??t các m?ch: ?i?n t? c?ng nghi?p, khí c? ?i?n, m?ch ?o l??ng ?i?n t?, m?ch ?i?n t? c? b?n, b? ?i?u khi?n dùng R?le-kh?i ??ng t?, b? ?i?u khi?n dùng linh ki?n ?i?n t?, m?ch ?ng d?ng k? thu?t c?m bi?n, b? ?i?u khi?n dùng PLC, thi?t b? k? thu?t xung-s?.?

湖北快3实时计划Ngh? ?i?n t? c?ng nghi?p là ngh? b?o d??ng, ki?m tra, s?a ch?a các thi?t b? h? th?ng ?i?n t? trong s?n xu?t c?ng nghi?p, các m?ch ?i?n t? c? b?n, b? ?i?u khi?n dùng R?le - kh?i ??ng t?, b? ?i?u khi?n dùng linh ki?n ?i?n t?, b? ?i?u khi?n dùng PLC, m?ch k? thu?t xung - s?, m?ch ?ng d?ng k? thu?t c?m bi?n, b? ?i?u khi?n dùng vi x? ly và IC chuyên d?ng, b? ?i?u khi?n dùng vi x? ly và IC chuyên d?ng.

(2). Các v? trí làm vi?c c?a ngh?

湖北快3实时计划Ng??i hành ngh? ?i?n t? c?ng nghi?p th??ng ???c b? trí làm vi?c ? các nhà máy ho?c phan x??ng, các c?ng ty, doanh nghi?p ?i?n ?i?n t?. Làm vi?c trong các t? c? ?i?n, phòng b?o d??ng b?o trì thi?t b? ?i?n c?a các nhà máy, xí nghi?p.

(3). Nh?ng nhi?m v? ch? y?u c?a ngh?

Ng??i làm ngh? “?i?n t? c?ng nghi?p” có nhi?m v?:?

L?p ráp, v?n hành các thi?t b? ?i?n t? trong xí nghi?p và day chuy?n c?ng nghi?p; l?p ??t và s?a ch?a, b?o d??ng các m?ch ?i?n t? c? b?n; l?p ??t và s?a ch?a b?o d??ng các khí c? ?i?n h? th?; l?p ??t và s?a ch?a, b?o d??ng các b? ?i?u khi?n; l?p ??t và b?o trì các m?ch xung - s?;? l?p ??t và s?a ch?a các vi m?ch s? và IC th?ng d?ng; phan tích, l?p ráp các b? bi?n ??i c?ng su?t; l?p ??t các h? th?ng ?o l??ng ?i?n t?; l?p ??t các t? ?i?u khi?n thi?t b? c?ng nghi?p, các thi?t b? và h? th?ng b?o v?, các b?ng m?ch ?i?n t? c?ng nghi?p; ki?m tra s?a ch?a ???c các h? h?ng trên thi?t b? ?i?n t? c?ng nghi?p; thay th? t??ng ???ng, linh ki?n, m?ch ?i?n h? h?ng ??n gi?n trên thi?t b? ?i?n t? c?ng nghi?p; hi?u ch?nh ???c các th?ng s? k? thu?t c?a m?ch ?i?n; x? ly m?t s? tình hu?ng phát sinh trong quá trình làm vi?c c?a thi?t b?; l?p trình ??n gi?n các ph?n m?m khi có s? c?; k?t n?i m?ch ?i?n ?úng theo s? ?? nguyên ly; ch?ng ?m và rò ?i?n t?t cho thi?t b?; v?n hành ch?y th? toàn b? m?ch ?i?n; th?c hi?n các bi?n pháp an toàn lao ??ng, an toàn ?i?n và v? sinh c?ng nghi?p.

Ho?t ??ng

L? khai gi?ng l?p TCN t?i TT GDTX - GDNN Xuan L?c

湖北快3实时计划L? khai gi?ng l?p TCN ??t 4 t?i TT GDTX – GDNN Xuan L?c ngày 18/10/2019

B?N TIN HO?T ??NG C?A TR??NG