Th?ng Báo Thi Ch?ng Ch? ?ng D?ng C?ng Ngh? Th?ng Tin C? B?n, Nang Cao Ngày 16/11/2019

12/11/2019 Tuy?n Sinh

Th?ng báo thi ch?ng ch? ?ng d?ng C?ng Ngh? Th?ng Tin c? b?n, nang cao. D? ki?n: T? ch?c ?n thi lúc 8gi?00, th? b?y ngày 16/11/2019. Do trung tam phát tri?n CNTT tr??ng ??i H?c CNTT, ?H qu?c gia TP.HCM t? ch?c thi và c?p ch?ng ch?. ??a ?i?m: Thi t?i tr??ng TCN ??ng […]

Xem thêm...