?óng

097 565 9770

Th? 2 - th? 6 : 7:30 - 17:00

9

Ho?t ??ng v?n ngh? c?a tr??ng TCN – ?SG

08/10/2019 ?oàn th?, Tin T?c

湖北快3实时计划Trong th?i ??i m?i, ngoài ki?n th?c chuyên m?n, m?i sinh viên c?n chu?n b? cho mình nh?ng k? n?ng m?m c?n thi?t ?? hoàn thi?n b?n than và hòa nh?p t?t v?i x? h?i. Vì sinh viên ngày nay kh?ng ch? “H?c ?? bi?t, h?c ?? t? kh?ng ??nh mình” mà còn “H?c ?? […]

Xem thêm...
cntt-1511837522552

C?ng Ngh? Th?ng Tin Là Gì?

23/08/2019 ?ào T?o, Tin T?c

湖北快3实时计划C?ng ngh? th?ng tin là m?t ngành ngh? r?ng l?n, có ?nh h??ng t?i nhi?u ngành ngh? khác nhau c?a x? h?i. Vì th?, th?t khó ??a ra m?t ??nh ngh?a ??y ?? và chính xác. Tuy nhiên, b?n có th? t?m hi?u: C?ng ngh? th?ng tin là m?t ngành s? d?ng h? th?ng các […]

Xem thêm...
nau an

H?I THI LàM BáNH D?N GIAN 3 MI?N

18/07/2019 ?oàn th?, Tin T?c

TR??NG TRUNG C?P NGH? ??NG SàI GòN THAM GIA H?I THI LàM BáNH D?N GIAN 3 MI?N K? NI?M 18 N?M NGàY GIA ?ìNH VI?T?NAM (28/6/2001 – 28/6/2019) Nh?m t?o kh?ng khí vui t??i, s?i n?i, t?o san ch?i lành m?nh, m?i l?, thú v? nhan d?p k? ni?m ngày gia ?ình Vi?t Nam 28/6/2019 […]

Xem thêm...