?óng

097 565 9770

Th? 2 - th? 6 : 7:30 - 17:00

hoc-trang-diem-ca-nhan(1)

Trang ?i?m c? b?n

10/10/2019 Tuy?n Sinh

Trang ?i?m?c? b?n?là nhu c?u thi?t y?u c?a h?u h?t các ch? em ph? n? trong th?i ??i hi?n nay. ??c bi?t là các ch? em làm trong m?ng v?n phòng, ngo?i giao c?n ph?i chú y nhi?u ??n phong cách ?n m?c và trang ?i?m. – B?n mu?n tr? nên r?ng r?, xinh ??p […]

Xem thêm...
co-nen-hoc-nganh-ke-toan-hutech2

Tin H?c V?n Phòng

18/09/2019 Tuy?n Sinh

湖北快3实时计划Ch??ng trình Tin h?c v?n phòng ?ào t?o theo chu?n c?a Microsoft Office. H?c viên ???c cung c?p các k? n?ng tin h?c v?n phòng chuyên nghi?p theo chu?n, s? d?ng các b? c?ng c? v?n phòng chu?n: ?Word, Excel, Power Point, Outlook, s? d?ng và khai thác tài nguyên Internet, ?làm ch? ???c PC, […]

Xem thêm...