?óng

??i h?i ?oàn viên tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn

Tr???ng trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn?T? ch?c ho?t ??ng ?oàn và phong trào thanh niên, h?c sinh c?a tr??ng trong các ho?t ??ng h?c t?p, v?n hóa, v?n ngh?, th? d?c th? thao…. ph?c v? cho nhi?m v? chính tr? giáo d?c và ?ào t?o chung c?a tr??ng.

 

Th?c hi?n các nhi?m v?, k? ho?ch do ?oàn c?p trên giao phó d??i s? giám sát, ch? ??o c?a Chi b?. Tham m?u cho Ban Giám Hi?u các k? ho?ch ho?t ??ng trong các phong trào cho ?oàn viên thanh niên c?a tr??ng nh?m nang cao nh?n th?c, y th?c và gi? gìn n? n?p trong h?c t?p.

湖北快3实时计划– Gi?i thi?u, h??ng d?n và h? tr? các ?oàn viên, thanh niên các c?ng vi?c bán th?i gian…trong su?t quá trình h?c t?p và sinh ho?t t?i tr??ng.

M?t s? hình ?nh sinh viên? tham gia:

TCN – ?SGC

Th?ng tin liên quan