?óng

TR??NG TRUNG C?P NGH? ??NG SàI GòN

(Dong Sai Gon College)

Tr??ng trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn là ??n v? s? nghi?p c?ng l?p ???c thành l?p theoQuy?t ??nh s? 2135/Q?-UBND và???c b? sung ch?c n?ng Gi?i thi?u vi?c làm theo Quy?t ??nh s? 5740/Q?-UBND c?a ?y ban nhan dan thành ph? H? Chí Minh.

  1. Th?i c?

Nhà tr??ng ?? và s? ti?p t?c ???c l?nh ??o Qu?n 9; S? Lao ??ng, Th??ng binh và X? h?i thành ph? H? Chí Minh quan tam giúp ??, ch? ??o sau sát trong quá trình th?c hi?n nhi?m v?;

Tác ??ng tích c?c t? các ch? tr??ng, chính sách phát tri?n giáo d?c ngh? nghi?p c?a ??ng, Nhà n??c giai ?o?n 2016 – 2020 và nh?ng n?m ti?p theo. ??c bi?t là các chính sách v? t? ch?, t? ch?u trách nhi?m trong xay d?ng và phát tri?n nhà tr??ng;

C?p U?, Ban giám hi?u, các ?oàn th? cùng t?p th? cán b?, viên ch?c và th?y giáo, c? giáo lu?n ?oàn k?t, th?ng nh?t trong th?c hi?n nhi?m v? vì s? phát tri?n c?a nhà tr??ng;

V?i uy tín ?ào t?o lao ??ng k? thu?t lành ngh? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng c?a nhi?u c? s? s?n xu?t, nhà tr??ng ?? nh?n ???c s? h? tr? và giúp ?? c?a nhi?u doanh nghi?p trong thành ph? và các t?nh lan c?n trong ho?t ??ng th?c t?p t?t nghi?p và gi?i quy?t vi?c làm cho h?c sinh, trong ?ó có nhi?u doanh nghi?p do các c?u h?c sinh thành l?p, là nh?ng ng??i s?n sàng góp s?c cho quá trình phát tri?n c?a tr??ng;

Tr??ng n?m ? phía ??ng thành ph? ti?p giáp các t?nh ??ng Nai, Bình D??ng có nhi?u khu c?ng nghi?p phát tri?n ?òi h?i l?c l??ng lao ??ng qua ?ào t?o ngh? ?áp ?ng yêu c?u th? tr??ng lao ??ng ?ang là c? h?i r?t l?n ?? nhà tr??ng phát tri?n;

Yêu c?u c?a x? h?i v? ch?t l??ng ?ào t?o và c?ng khai ch?t l??ng ?ào t?o là c? h?i ?? nhà tr??ng kh?ng ??nh và phát tri?n.

  1. Thách th?c

Nhu c?u lao ??ng k? thu?t c?a x? h?i ngày càng t?ng, ?òi h?i ph?i t?ng nhanh quy m?, ??ng th?i ??m b?o nang cao ch?t l??ng ?ào t?o là m?t thách th?c l?n trong tình hình hi?n nay c?a nhà tr??ng;

Tác ??ng các m?t trái c?a c? ch? th? tr??ng vào l?nh v?c giáo d?c ngày càng di?n bi?n ph?c t?p;

S? c?nh tranh ch?t l??ng ?ào t?o gi?a các tr??ng ngày càng gay g?t, vì v?y c?n ph?i ??i m?i c?ng tác ?ào t?o theo h??ng ?áp ?ng th? tr??ng lao ??ng;

Ch?t l??ng giáo d?c c?a nhà tr??ng ?ang ??ng tr??c m?t áp l?c l?n là ?ào t?o chuyên m?n k? thu?t ph?i theo k?p ?à phát tri?n c?a ngành c?ng nghi?p thành ph? trong quá trình c?ng nghi?p hóa – hi?n ??i hóa.?????????????????????

  1. S? m?nh

Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn, thành ph? H? Chí Minh:

Là n?i chuyên ?ào t?o ngu?n nhan l?c k? thu?t có uy tín – ch?t l??ng ?áp ?ng nhu c?u x? h?i, doanh nghi?p và góp ph?n ph?c v? quá trình c?ng nghi?p hóa – hi?n ??i hóa c?a thành ph? H? Chí Minh.

Là n?i k?t h?p ?ào t?o v?i th?c hi?n ?ng d?ng các k?t qu? nghiên c?u khoa h?c v? l?nh v?c ?ào t?o ngh?.

  1. T?m nhìn

??n n?m 2020, Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn, thành ph? H? Chí Minh s? tr? thành tr??ng ch?t l??ng cao ngang t?m v?i các tr??ng có uy tín c?a qu?c gia và khu v?c.

Các giá tr? c?t l?i, truy?n th?ng c?a tr??ng là:“Tri th?c – sáng t?o – phát tri?n – b?n v?ng”

  1. Các gi?i pháp t? ch?c th?c hi?n:

Gi?i pháp phát tri?n ?ào t?o

T?ng c??ng ??i ng? giáo viên và c? s? v?t ch?t ph?c v? vi?c m? r?ng quy m? ?ào t?o. ??i ng? giáo viên ?? v? s? l??ng, ??m b?o v? ch?t l??ng trình ??, ???c ?ào t?o, b?i d??ng, c?p nh?t ki?n th?c th??ng xuyên;

??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y theo h??ng hi?n ??i hoá, tri?t ?? ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin, gi?m gi? gi?ng trên l?p, t?ng c??ng gi? t? h?c, t? nghiên c?u, thí nghi?m, th?c hành. T?ng b??c ti?p c?n ph??ng pháp ?ào t?o c?a “Tr??ng h?c ?i?n t?”;

T?ng c??ng ??u t? h? th?ng th? vi?n ??m b?o ??y ?? giáo trình ph?c v? nhi?m v? ?ào t?o, ngu?n tài li?u tham kh?o phong phú cho giáo viên, h?c sinh d?y và h?c;

T?ng c??ng c?ng tác thanh tra, ki?m tra thi nh?m ?ánh giá ?úng k?t qu? h?c t?p c?a h?c sinh;

T?ng c??ng kh? n?ng liên k?t ?ào t?o trong và ngoài n??c, tri?n khai áp d?ng m?t s? ch??ng trình ?ào t?o tiên ti?n c?a n??c ngoài, tri?n khai, ??u t? m?t s? ch??ng trình ?ào t?o m?i nh?n, nang cao trình ?? ngo?i ng? cho h?c sinh;Phát huy hi?u qu? th?c hành ngh? nghi?p;

G?n bó ch?t ch? c?ng tác ?ào t?o c?a Tr??ng v?i nhu c?u c?a x? h?i và th? tr??ng lao ??ng;

Duy trì ??m b?o yêu c?u ki?m ??nh ch?t l??ng, t?ng c??ng nhi?m v? nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao c?ng ngh? góp ph?n nang cao ch?t l??ng ?ào t?o;

Th?c hi?n n? n?p kh?o sát h?c sinh có vi?c làm ?úng ngành ngh?, g?n nhi?m v? ?ào t?o v?i nhu c?u th?c t? c?a x? h?i;

Th?c hi?n 3 c?ng khai: C?ng khai n?ng l?c ?ào t?o, c?ng khai tài chính, c?ng khai ch?t l??ng.

Gi?i pháp phát tri?n nghiên c?u khoa h?c – c?ng ngh?

T? n?m 2020, ít nh?t m?i n?m 40% giáo viên có ?? tài khoa h?c c?ng ngh? c?p tr??ng và 60% có ?? tài c?p khoa, giáo viên c?a tr??ng ph?n ??u tham gia các ?? tài khoa h?c c?ng ngh?; biên so?n hoàn ch?nh giáo trình và c?p nh?t ki?n th?c m?i cho 100% s? ch??ng trình ?ang ?ào t?o. T? ch?c các h?i th?o khoa h?c t?i tr??ng, giáo viên c?a tr??ng có các bài báo ??ng trên t?p chí chuyên ngành trong n??c.

Gi?i pháp phát tri?n h?p tác qu?c t?

Th?c hi?n các ?? án h?p tác v? l?nh v?c ?ào t?o;

M?i khoa có ít nh?t 10% giáo viên có kh? n?ng ti?ng Anh.

Gi?i pháp th?c hi?n nang cao ch?t l??ng ?ào t?o

T?ng c??ng c?ng tác chính tr? t? t??ng cho h?c sinh th?ng qua c?ng tác gi?ng d?y và các ho?t ??ng ngo?i khóa;

Xay d?ng v?n hóa h?c ???ng;

??i m?i c?ng tác qu?n ly h?c sinh;

Hoàn thi?n v?n b?n qu?n ly h?c sinh;

Xay d?ng qui ??nh vi?c ?ánh giá qu?n ly giáo d?c: H?c sinh tham gia ?ánh giá c?ng tác gi?ng d?y c?a giáo viên;

Ph?i h?p v?i gia ?ình h?c sinh, ??a ph??ng, doanh nghi?p. . .trong c?ng tác ?ào t?o, giáo d?c, b?i d??ng k? n?ng s?ng cho h?c sinh;

Thu th?p y ki?n c?a các nhà tuy?n d?ng, th?ng qua ?ánh giá c?a h?c sinh và y ki?n ph?n h?i c?a c?u h?c sinh ?? rút kinh nghi?m và nang cao ch?t l??ng giáo d?c ?ào t?o c?a tr??ng.

Gi?i pháp phát tri?n ngu?n l?c tài chính

T?ng c??ng các ho?t ??ng ?ào t?o và b?i d??ng ?áp ?ng nhu c?u th? tr??ng lao ??ng ?? t?ng ngu?n thu;

??y m?nh, ?u tiên các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c ?ng d?ng, chuy?n giao c?ng ngh? có thu;

L?p các d? án ?u ??i, tranh th? t?i ?a s? h? tr? tài chính c?a các ch??ng trình, các t? ch?c trong và ngoài n??c;

??i m?i t? duy qu?n ly tài chính và c? s? v?t ch?t. T?ng c??ng hi?u qu? c?ng tác qu?n ly tài chính, qu?n ly t?t các ngu?n thu, ch? ??ng qu?n ly k? ho?ch tài chính;

Ti?t ki?m các kho?n chi phí ?? t?p trung tài chính cho các ch??ng trình phát tri?n c?a nhà tr??ng;

Xay d?ng chi?n l??c và l? trình c? th? trong vi?c xay d?ng, phát tri?n nhà tr??ng ??n n?m 2020, chú tr?ng tính kh? thi trong d? án chi?n l??c ?? thành ph? và các c? quan ch?c n?ng h? tr?, ghi v?n nh?m nhanh chóng th?c hi?n các h?ng m?c ?úng ti?n ??

Gi?i pháp phát tri?n ??i ng?

L?p k? ho?ch và t? ch?c ??nh k? cho cán b? viên ch?c ??n v? ch?c n?ng tham gia các l?p ?ào t?o, b?i d??ng nang cao n?ng l?c qu?n ly, n?ng l?c chuyên m?n, nghi?p v?, trình ?? ngo?i ng?, tin h?c ?? làm vi?c v?i tác phong chính quy, hi?n ??i, hi?u qu?;

Quy ho?ch, b? nhi?m cán b? qu?n ly các c?p, b?o ??m tính k? th?a, dan ch? và c?ng khai;

Lu?n chú tr?ng trau d?i ph?m ch?t ??o ??c; t?o ?i?u ki?n h?c t?p, b?i d??ng v? chính tr? và pháp lu?t cho cán b? giáo viên c?a tr??ng;

C?ng c? và xay d?ng ??i ng? cán b? viên ch?c có chuyên m?n, nghi?p v? phù h?p v?i tiêu chu?n ng?ch b?c, ch?c danh ??m nhi?m. Th?c hi?n t?t các ch? s? ?o l??ng ??m b?o ??i ng? cán b? giáo viên có n?ng l?c gi?ng d?y t?t nh?t;

Th?nh gi?ng các cán b? khoa h?c ngoài tr??ng và chuyên gia t? các doanh nghi?p tham gia vào c?ng tác gi?ng d?y. L?p k? ho?ch s? d?ng có hi?u qu? ??i ng? cán b? giáo d?y c? h?u và th?nh gi?ng;

Theo phan c?p hoàn thi?n quy trình tuy?n d?ng ??i ng? cán b? gi?ng d?y và cán b? qu?n ly. ?u tiên tuy?n d?ng ng??i có h?c v? t? nhi?u ngu?n ?? b? sung cho ??i ng? gi?ng d?y;

Th?ng qua các d? án h?p tác qu?c t? b?ng ngu?n kinh phí ngan sách Nhà n??c, kinh phí c?a tr??ng và các ngu?n kinh phí khác, nang cao n?ng l?c cho ??i ng? cán b? gi?ng d?y c?a tr??ng. Tích c?c tìm h?c b?ng c? cán b? gi?ng d?y tr? ?i h?c t?p và nghiên c?u ? n??c ngoài;

Chú tr?ng các ph??ng pháp ?ánh giá h?p ly ho?t ??ng gi?ng d?y c?a giáo viên; chú tr?ng tri?n khai ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y, ph??ng pháp ?ánh giá k?t qu? h?c t?p c?a ng??i h?c. ?ánh giá ch?t l??ng c?a ??i ng? cán b? gi?ng viên th?ng qua: kh?i l??ng gi? gi?ng ??m nh?n, các c?ng trình nghiên c?u khoa h?c, các tài li?u, giáo trình biên so?n, qu? th?i gian dành cho h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c, t? ?ào t?o, ??m b?o khoa h?c, chính xác.

Dong Sai Gon College