?óng

Ho?t ??ng c?a l?p h?c tr?ng Lan t?i ph??ng do th?y V? Nguyên Bình h??ng d?n k? thu?t

?ào t?o theo nhu c?u th?c t? c?a n?ng dan,?ho?t ??ng th?c ti?n c?a l?p h?c tr?ng Lan t?i ph??ng do th?y V? Nguyên Bình h??ng d?n k? thu?t ??n h?c viên ???c h?c t?p t? th?c t? sinh ??ng,?ki?n th?c thu th?p ???c t? l?p h?c này r?t b? ích.

湖北快3实时计划Th?y V? Nguyên Bình h??ng d?n là ng??i có kinh nghi?m, ki?n th?c và truy?n ??t r?t t?n tình, chu ?áo, h?c xong có th? áp d?ng ngay vào c?ng vi?c c?a mình.

M?t s? hình ?nh c?a ho?t???ng th?c ti?n c?a l?p h?c tr?ng Lan t?i ph??ng do th?y V? Nguyên Bình h??ng d?n k? thu?t ??n h?c viên.

TCN – ?SG

Th?ng tin liên quan