?óng

L? khai gi?ng m?n An Ninh Qu?c Phòng – Ngày 27/10/2019

Sáng ngày 27/10/2019, L? khai gi?ng M?n h?c giáo d?c qu?c phòng an ninh (QP-AN) N?m h?c 2019-2020 c?a Tr??ng trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn? (?SGC) ?? di?n ra t?i H?i tr??ng ; kh?i ??u m?t n?m h?c m?i ??y háo h?c ??i v?i Tan sinh viên v?a nh?p Tr??ng.

Tham d? L? khai gi?ng có s? hi?n di?n c?a h?y ??ng V?n ??i – Hi?u tr??ng tr??ng TCN ?SG, C? Nguy?n Th? Kim B?c – Phó hi?u tr??ng tr??ng TCN ?SG, C? Tr?n Huy?n Van – Phó hi?u tr??ng tr??ng TCN, v?i s? trình bày c?a gi?ng viên: Trung Tá: Lê Thanh H?i; các th?y, c? l?nh ??o, gi?ng viên và ??ng ??o sinh viên khóa tuy?n sinh 2019 c?a Tr??ng.

湖北快3实时计划Sau nghi th?c chào c? trang nghiêm; Trung Tá: Lê Thanh H?i tuyên b? khai gi?ng M?n h?c giáo d?c QP-AN N?m h?c 2019-2020. Th?y th?ng báo v? ch??ng trình m?n h?c, nh?c nh? sinh viên v? các qui ??nh trong quá trình h?c t?p; ??ng th?i ??ng viên các anh ch? kh?c ph?c m?i khó kh?n v? th?i ti?t, v? s?c kh?e ?? hoàn thành th?t t?t n?i dung m?n h?c; ph?n ??u 100% sinh viên tham gia ki?m tra ??t yêu c?u, nhi?u sinh viên ??t thành tích khá gi?i khi k?t thúc m?n h?c.

湖北快3实时计划Th?ng qua M?n h?c giáo d?c QP-AN, Tan sinh viên s? ???c h?c t?p và rèn luy?n ?? tr? thành nh?ng c?ng dan yêu n??c, t?n tr?ng pháp lu?t và có l?i s?ng v?n minh, x?ng ?áng là thành viên c?a gia ?ình ?SGC.

M?t s? hình ?nh L? khai gi?ng:

湖北快3实时计划TCN – ?SGC

Th?ng tin liên quan