?óng

L? trao gi?i 3 rèn luy?n c?a Trung c?p ngh? ??ng Sài gòn – Ngày 06/10/12019

Sáng 06/10, t?i Tr???ng trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn? ?? di?n ra L? tuyên d??ng “H?c sinh 3 rèn luy?n Thành ph? H? Chí Minh” n?m h?c 2018 – 2019 và Ngày h?i H?c sinh 3 rèn luy?n n?m 2019.

湖北快3实时计划V?i 3 nhóm tiêu chí rèn luy?n g?n v?i nhi?m v? c?a h?c sinh trung c?p: rèn luy?n ??o ??c, tác phong; rèn luy?n tay ngh?; rèn luy?n k? n?ng, th? l?c, phong trào “H?c sinh 3 rèn luy?n” ?? góp ph?n giáo d?c lòng yêu ngh?, phát huy tính sáng t?o, kh? n?ng ch? ??ng tìm hi?u ??i v?i ngành ngh? ???c ?ào t?o c?a h?c sinh, ??ng th?i t?o m?i tr??ng ?? h?c sinh tích c?c h?c t?p, rèn luy?n, nang cao trình ?? chuyên m?n, tay ngh?, kh?ng ??nh ch?t l??ng ?ào t?o c?a các tr??ng.

B?n Nguy?n Th? H?u – g??ng h?c sinh 3 rèn luy?n Tr???ng trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn bày t?, b?n c?m th?y r?t vui và h?nh phúc khi nh?n ???c gi?i th??ng này, ?ay s? là ??ng l?c r?t l?n ?? b?n ti?p t?c theo ?u?i nh?ng ??c m? và m?c tiêu c?a mình.

M?t s? hình ?nh l???trao gi?i 3 rèn luy?n:?

湖北快3实时计划TCN – ?SGC

Th?ng tin liên quan