?óng

Ngành An Toàn Th?ng Tin

C? h?i và vi?c làm ?ang ngày càng ?a d?ng cho các b?n tr? theo h?c chuyên ngành an toàn th?ng tin. D? ki?n ??n n?m 2020 s? l??ng nh?ng ng??i có chuyên m?n gi?i v? an toàn th?ng tin, b?o m?t s? thi?u h?t do tình hình an ninh m?ng t?i Vi?t Nam ngày càng ph?c t?p.

Tr??c khi tìm hi?u sau v? c? h?i và vi?c làm cho sinh viên h?c ngành an toàn th?ng tin, chúng ta cùng ??c qua v? ??nh ngh?a c? b?n nhé.

Chuyên ngành an toàn th?ng tin là gì ?

– An toàn th?ng tin là b?o m?t, b?o v? s? an toàn cho các th?ng tin, d? li?u.?Chuyên ngành an toàn th?ng tin????c m? ra nh?m ?ào t?o h?c sinh, sinh viên nh?ng ki?n th?c v? b?o m?t, an ninh m?ng. Trong ?ó có các b? m?n c? s? n?n t?ng nh?: toán r?i r?c, toán cao c?p, các ng?n ng? l?p trình cho t?i ki?n th?c nang cao v? m?ng, website, h? th?ng, máy ch?, b?o m?t, m? hóa…

湖北快3实时计划– Hi?n nay, h?u h?t các tr??ng ??i h?c và cao ??ng ??u gi?ng d?y ngành CNTT, trong ?ó có b? m?n an toàn th?ng tin.

T?m quan tr?ng c?a ngành an toàn th?ng tin ?

– B?n ?ang s?ng trong th?i ??i c?ng ngh?, th?ng tin, ?ng d?ng hóa ? ?Ch?c ch?n b?n nh?n th?y ngành c?ng ngh? th?ng tin có th? ???c ?ng d?ng ?? m?i n?i, m?i lúc, m?i ch?. ?? liên quan t?i th?ng tin, d? li?u ch?c ch?n c?n s? an toàn, s? b?o m?t th?ng tin.

湖北快3实时计划–?Ngành an toàn th?ng tin?kh?ng ch? áp d?ng vào l?nh v?c khoa h?c, c?ng ngh? mà còn ?óng vai trò c?t l?i kh?ng th? thi?u trong y t?, th?i trang, d??c ph?m, th?c ph?m, m?i tr??ng…

湖北快3实时计划– Ví d? th?c t? nh?: Nh? vào ?ng d?ng ERP mà vi?c ch?m sóc s?c kh?e cho các b?nh nhan d? dàng h?n; ?hay nh? vào ph?n m?m subiz mà các shop d? dàng qu?n ly th?ng tin khách hàng h?n; ho?c h? th?ng l?u tr? th?ng tin, d? li?u online giúp b?o v? th?ng tin cá nhan, tài li?u an toàn h?n,,,

H?c an toàn th?ng tin c?n có ki?n th?c và k? n?ng gì?

湖北快3实时计划Sinh viên theo h?c attt c?n có các k? n?ng và nh?ng:

湖北快3实时计划Ki?n th?c b?t bu?c:

湖北快3实时计划– Ti?ng anh c? b?n (có th? là TOEIC ho?c IELTS)

– Các m?n chính tr?

– Các m?n toán h?c và l?p trình

– Các m?n rèn luy?n th? ch?t và m?n h?c khác

湖北快3实时计划Ki?n th?c chuyên sau:

湖北快3实时计划– Có ki?n th?c n?n t?ng v? máy tính (ph?n c?ng, ph?n m?m) và h? th?ng m?ng

– Hi?u và n?m b?t v? lu?t ?an toàn th?ng tin

湖北快3实时计划– H?c và th?c hành t?t v? An Ninh M?ng

– V?n d?ng t?t ng?n ng? l?p trình (nh? PHP, Java, C#..)

– Hi?u và v?n hành quy trình phát tri?n ph?n m?m

– Có k? n?ng ?i?u tra t?i ph?m m?ng,?t?i ph?m an toàn th?ng tin

– Phan tích l? h?ng, virus, m? ??c, phan tích ?ánh giá h? th?ng

– Có chuyên m?n v? m? hóa th?ng tin, an toàn c? s? d? li?u

– Có k? n?ng x? ly s? c? xam nh?p h? th?ng nh? Dos, m? ??c t?ng ti?n, phishing…

– Ki?m th? và ?ánh giá an ninh th?ng tin cho h? th?ng (server, m?ng lan, n?i b?, website…)

Các hình th?c ?ào t?o (B?ng c?p):

– Trung C?p

湖北快3实时计划– Cao ??ng

– ??i H?c

湖北快3实时计划??i v?i ??i h?c viên? Trung C?p t?i tr??ng ??ng Sài Gòn, sau th?i gian ?ào t?o 2 n?m có b?ng trung c?p Ngh? s? ???c ?ào t?o liên th?ng tr?c ti?p lên ??i H?c v?i th?i gian 2 n?m.

C? h?i vi?c làm cho sinh viên ngành an toàn th?ng tin là gì ?

湖北快3实时计划– V?i th? tr??ng m? c?a, Vi?t Nam ?? và ?ang trong th?i k? h?ng th?nh ???c nhà n??c, các c?ng ty, doanh nghi?p n??c ngoài ??u t?. Vì v?y, c? h?i vi?c làm cho sinh viên ngành b?o m?t th?ng tin, ngành c?ng ngh? th?ng tin r?t l?n. B?n có th? làm cho c?ng ty t? nhan, làm cho c?ng ty l?n v? b?o m?t th?ng tin, d? li?u, qu?n ly ?data (hay còn g?i là big data). Ho?c b?n có th? làm cho các c?ng ty n??c ngoài out sourcing. CDIT nh?n th?y, ngành Big Data ?ang là xu h??ng hot cho các b?n sinh viên theo ngành an toàn th?ng tin, d? li?u k? t? n?m 2016.

– Sinh viên theo h?c?ngành an toàn d? li?u th?ng tin?ra tr??ng có th? làm qu?n tr? n?i dung, qu?n tr? website, qu?n tr? d? li?u, b?o m?t th?ng tin, coder ph?n m?m ?ng d?ng ho?c website, b?o m?t d? li?u h? th?ng, chuyên viên phan tích ?ánh giá an toàn th?ng tin. Chuyên ?viên x? ly, phan tích l?i v? b?o m?t, m?ng….

– Có quá nhi?u s? l?a ch?n cho b?n,CDIT thi?t ngh? n?u nh? b?n theo?ngành an toàn th?ng tin, ngành CNTT s? kh?ng lo b? th?t nghi?p.

– Tuy nhiên thách th?c ngành an toàn th?ng tin, c?ng ngh? th?ng tin c?ng g?p kh?ng ít v?n ?? nh?: ch?ng ?l?i các cu?c t?n c?ng nh?m ?n c?p d? li?u th?ng tin, ?n c?p ?? l? tài kho?n email, facebook, twitter…; các v? xam nh?p h? th?ng m?ng. Các v? t?n c?ng này càng ngày càng t?ng v? s? l??ng, ?a d?ng v? k? thu?t, tinh vi v? c?ng ngh?, hình th?c khó l??ng. Vì v?y,?h?c?ngành an toàn th?ng tin,湖北快3实时计划?b?n c?n h?c ch?m ch?, nghiên c?u sau, th?c hành nhi?u.

??i?u ki?n tuy?n sinh

1. Hình th?c tuy?n sinh :?Xét tuy?n

2. ??i t??ng tuy?n sinh : T?t nghi?p THCS.

3. Th?i gian ?ào t?o :?湖北快3实时计划T? 01 ??n 02 n?m

4. H? s? xét tuy?n :

  • Phi?u ??ng?d??tuy?n?vào giáo d?c ngh? nghi?p?(theo m?u)
  • S? y?u ly l?ch (theo m?u)
  • 02 B?n sao b?ng t?t nghi?p THCS có ch?ng th?c/ 02 B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i có ch?ng th?c ??i v?i h?c sinh t?t nghi?p trong n?m xét tuy?n (2018).
  • 01 B?n sao h?c b? có ch?ng th?c.

?5.?Liên h? :?V?n phòng Tuy?n sinh Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn

  • ??a ch?: 2/38 ???ng Lê V?n Vi?t, KP2, P. Hi?p Phú, Q.9, Tp.HCM
  • ?i?n tho?i: 028.3736.0520 –?0949559395 – 0931852337

6. Th?i gian nh?n h? s? xét tuy?n và nh?p h?c trình ?? trung c?p :

  • ??t 1: nh?n h? s? t? tháng 3 ??n tháng 6 xét tuy?n và nh?p h?c.
  • ??t 2: nh?n h? s? t? tháng 7 ??n tháng 11 xét tuy?n và nh?p h?c.

H?y?h?c?ngành an toàn th?ng tin?ngay h?m nay ?? tr? thành cao th? v? b?o m?t, an ninh m?ng b?n nhé !

 

TCN – ?SG

Th?ng tin liên quan