?óng

Ngành C? Khí Ch? T?o

C? khí ch? t?o máy ???c hi?u ??n gi?n nh? chính cái tên c?a nó – là ngành ch? t?o ra các lo?i máy móc và thi?t b? s?n xu?t. Khi nh?c t?i trình ?? phát tri?n c?ng nghi?p c?a m?t qu?c gia thì ch? t?o máy chi?m m?t v? trí v? cùng quan tr?ng.

湖北快3实时计划Hi?n t?i ngành này ???c ?ào t?o trong các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng, trung c?p, tr??ng ngh?. Các khoa, vi?n ???c phan chia theo ngành: C? khí, c? khí ch? t?o, c? khí ??ng l?c, máy tàu, ?óng tàu, v?i các chuyên ngành: C? khí ch? t?o, c? ?i?n t?, c?ng ngh? t? ??ng, k? thu?t c?ng nghi?p, ??ng c? diesel và máy ph?, khung g?m, ?i?n ?t?, c? khí hóa, c? khí ? t?, k? thu?t nhi?t l?nh, máy xay d?ng, máy x?p d?, khai thác máy tàu bi?n, c? h?c…

Ngành c? khí?ch? t?o máy là h?c gì?

湖北快3实时计划Ch??ng trình ?ào t?o ngành C? khí ch? t?o ???c thi?t k? ?? ?ào t?o k? s? C? khí ch? t?o, có ki?n th?c, k? n?ng c? b?n v? c? khí ch? t?o.

– N?i dung ch??ng trình bao g?m nh?ng ki?n th?c c? s?, ki?n th?c chuyên m?n v? Ch? t?o c? khí c? th? nh? tr? giúp thi?t k?, ch? t?o và th? nghi?m các s?n ph?m c? khí nh? c?ng ngh? ch? t?o máy, k? thu?t ?o l??ng, dung sai l?p ghép, chi ti?t máy, s?c b?n v?t li?u, v?t li?u c? khí, máy c?ng c?, c?ng ngh? CNC…. Ch??ng trình nh?n m?nh vi?c tích h?p ly thuy?t v?i th?c hành v? C? khí ch? t?o. Ng??i h?c c?ng ???c trang b? nh?ng ki?n th?c c? b?n v? tin h?c, ngo?i ng?, giáo d?c th? ch?t, chính tr?, pháp lu?t, qu?c phòng-an ninh.

– Sau khi t?t nghi?p, ng??i h?c tr?? tha?nh k? s? c? khí ch? t?o có ?? tri?nh ??? v?n ho?a, ky? thua?t va? n?ng l??c th??c ha?nh ba?c ??i h?c, co? tiê?m n?ng pha?t triê?n, có th? th?c hi?n ???c nhi?m v? c?a m?t k? s?/k? thu?t : V?n hành ???c các thi?t b? c? khí; ch? t?o chi ti?t máy; làm vi?c t?i các c? s? s?n xu?t ch? t?o, kinh doanh thu?c l?nh v?c c? khí.

H?c ngh? c? khí ch? t?o máy ? ?au?

?? tr? thành lao ??ng ch?t l??ng cao b?n c?n tham gia m?t ch??ng trình ??o t?o chuyên nghi?p t?i các tr??ng ?ào t?o uy tín.

Có r?t nhi?u tr??ng ??i h?c ?ào t?o chuyên ngành c? khí ch? t?o nh?: Tr??ng trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn,???i h?c Bách khoa Hà N?i,???i h?c ??ng ??湖北快3实时计划, ??i h?c C?ng nghi?p, ??i h?c S? ph?m K? thu?t Vinh,???i h?c s? ph?m K? thu?t HCM?… Các b?n có th? l?a ch?n tr??ng ?? theo h?c v?i nh?ng tiêu chí nh?: ch?t l??ng ?ào t?o, b?ng c?p, h?c phí, v? chí ??a ly… ?Nên ??c bi?t l?u y l?a ch?n nh?ng tr??ng ?ào t?o có c? s? v?t ch?t ??o b?o cho vi?c h?c th?c hành, ?ào t?o ly thuy?t c?n ?i ??i v?i th?c hành.?v?y

湖北快3实时计划N?u b?n là ng??i có s?c kh?e, ?am mê ngành c? khí, có tình c?n cù và kiên nh?n, t? duy logic, c?n th?n thì nên ?i theo ngành c? khí ch? t?o máy. Ngành c? khí ch? t?o máy trong 5 10 n?m t?i ch?c ch?n s? r?t phát tri?n và có t??ng lai r?ng m? khi Vi?t Nam ?ang t?ng b??c tr? thành trung tam s?n xu?t c?a ASEAN

Các hình th?c ?ào t?o (B?ng c?p)

– Trung C?p

– Cao ??ng

– ??i H?c

??i v?i ??i h?c viên? Trung C?p t?i tr??ng ??ng Sài Gòn, sau th?i gian ?ào t?o 2 n?m có b?ng trung c?p Ngh? s? ???c ?ào t?o liên th?ng tr?c ti?p lên ??i H?c v?i th?i gian 2 n?m.

C? h?i vi?c làm c?a ngành c? khí ch? t?o máy

Vi?c Vi?t Nam gia nh?p vào các t? ch?c kinh t? – chính tr? th? gi?i ?? t?o ?i?u ki?n r?t l?n cho s? phát tri?n r?ng m? ngành c? khí nói chung và chuyên ngành c? khí ch? t?o máy nói riêng.

Bên c?nh ?ó, vi?c Vi?t Nam v??t Thái Lan và Philippines ?? tr? thành trung tam s?n xu?t c?a ASEAN (báo cáo c?a ngan hàng Natixis – Pháp), thay th? Trung Qu?c là ?òn b?y l?n nh?t, quan tr?ng nh?t quy?t ??nh ti?m n?ng, c? h?i vi?c làm cho ngành, ?u tiên nh?ng lao ??ng có k? n?ng và ???c ?ào t?o bài b?n.

湖北快3实时计划Ch?a h?t, vi?c ??u t? các c? s? s?n xu?t l?n c?a các t?p ?oàn kinh t?, các c?ng ty n??c ngoài vào Vi?t Nam nh? Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Trung Qu?c,…c?ng m? ra c? h?i ngh? nghi?p cho ngành c? khí ch? t?o máy.

湖北快3实时计划Do ?ó, các k? s? yêu ngh?, có ki?n th?c chuyên ngành, có s?c kh?e, s? ?am mê, kh?ng ng?ng tích l?y kinh nghi?m,…ch?c ch?n s? tìm ???c m?t c?ng vi?c phù h?p v?i kh? n?ng và s? thích c?a b?n than, có c? h?i phát tri?n và th?ng ti?n nhanh trong s? nghi?p.

湖北快3实时计划Vì v?y, n?u ??, ?ang và s? có y ??nh theo h?c ngành c? khí ch? t?o máy, b?n hoàn toàn có th? yên tam và tin t??ng vào t??ng lai c?a ngành ngh? này sau t?t nghi?p.

?i?u ki?n tuy?n sinh:

1. Hình th?c tuy?n sinh :?Xét tuy?n

2. ??i t??ng tuy?n sinh :?湖北快3实时计划T?t nghi?p THCS.

3. Th?i gian ?ào t?o :?T? 01 ??n 02 n?m

4. H? s? xét tuy?n :

  • Phi?u ??ng?d??tuy?n?vào giáo d?c ngh? nghi?p?(theo m?u)
  • S? y?u ly l?ch (theo m?u)
  • 02 B?n sao b?ng t?t nghi?p THCS có ch?ng th?c/ 02 B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i có ch?ng th?c ??i v?i h?c sinh t?t nghi?p trong n?m xét tuy?n (2018).
  • 01 B?n sao h?c b? có ch?ng th?c.

?5.?Liên h? :?V?n phòng Tuy?n sinh Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn

  • ??a ch?: 2/38 ???ng Lê V?n Vi?t, KP2, P. Hi?p Phú, Q.9, Tp.HCM
  • ?i?n tho?i: 028.3736.0520 –?0949559395 – 0931852337

6. Th?i gian nh?n h? s? xét tuy?n và nh?p h?c trình ?? trung c?p :

  • ??t 1: nh?n h? s? t? tháng 3 ??n tháng 6 xét tuy?n và nh?p h?c.
  • ??t 2: nh?n h? s? t? tháng 7 ??n tháng 11 xét tuy?n và nh?p h?c.

TCN – ?SG

Th?ng tin liên quan