?óng

Ngành C?ng Ngh? ? T?

Ngành?C?ng ngh? ? t? liên quan ??n các y?u t? nh? k? thu?t c? khí, ?i?n, ?i?n t?, ph?n m?m và an toàn, ?ng d?ng ?? thi?t k?, s?n xu?t và v?n hành xe g?n máy, xe du l?ch, xe t?i và xe buyt và các h? th?ng nh? trên ? t?.

Theo h?c ngành?C?ng ngh? ? t?, ngoài các ki?n th?c v? c?ng ngh? k? thu?t c? khí, các b?n còn ???c trang b? các ki?n th?c v? Máy và T? ??ng th?y khí, Máy nang chuy?n – Trang b? thu? khí trên ? t? – Thi?t k? và Tính toán ??ng c? ? t? – S? d?ng và S?a ch?a ? t? – Trang b? ?i?n và H? th?ng ?i?n t? trên ? t? – C?ng ngh? khung v? ? t? – Ch?n ?oán tr?ng thái ? t?…

Có th? nói, trên m?t chi?c ? t? có hàng tr?m ngàn chi ti?t máy ???c l?p ráp l?i m?i ?i ??n hoàn ch?nh. ?? ch? t?o m?t chi?c ?t? c?n ph?i tr?i qua nhi?u quá trình t? ch? t?o ??n l?p ráp và c?n r?t nhi?u nhan l?c. B?n có th? là m?t c?ng nhan tr?c ti?p l?p ráp hay ch? t?o các chi ti?t c? khí hay m?t k? s? qu?n ly m?t quy trình trong h? th?ng s?n xu?t.

Ngành C?ng ngh? ? t? là gì?

C?ng ngh? ? t??là ngành h?c tích h?p ki?n th?c c?a nhi?u l?nh v?c: c? khí, t? ??ng hóa, ?i?n – ?i?n t? và c?ng ngh? ch? t?o máy, chuyên v? khai thác, s? d?ng và qu?n ly d?ch v? k? thu?t ? t? nh? ?i?u hành s?n xu?t ph? tùng, l?p ráp, c?i ti?n, nang cao hi?u qu? s? d?ng. Hi?n nay,?ngành c?ng ngh? ? t?????c coi là ngành c?ng nghi?p m?i nh?n, quan tr?ng ? Vi?t Nam.

H?c ngành c?ng ngh? ? t?, sinh viên ???c trang b? ki?n th?c và k? n?ng chuyên sau v? c? khí ? t? – máy ??ng l?c, h? th?ng truy?n ??ng – truy?n l?c, c? c?u khí, h? th?ng ?i?u khi?n,… ?? có kh? n?ng áp d?ng nh?ng nguyên ly k? thu?t c? b?n, k? n?ng th?c hành cao và các k? n?ng liên quan ??n ? t?.

Các m?n h?c chuyên ngành tiêu bi?u và ??c tr?ng c?a?ngành c?ng ngh? ? t??mà sinh viên ???c h?c nh?:???ng c? ??t trong, tính toán ? t?, h? th?ng ?i?n – ?i?n t? ? t?, h? th?ng ?i?u khi?n t? ??ng trên ? t?, C?ng nghê ch?n ?oán, s?a ch?a và ki?m ??nh ? t?, H? th?ng an toàn và ti?n nghi trên ? t?, Qu?n ly d?ch v? ? t?,…

C?ng vi?c c?a m?t k? s? ? t?:

C?ng vi?c c?a m?t k? s? ? t? th??ng ???c chia làm 3 nhóm chính: k? thu?t s?n ph?m, k? thu?t phát tri?n và k? thu?t ch? t?o.

?K? s? s?n ph?m湖北快3实时计划?(hay còn g?i là k? s? thi?t k?) thi?t k? các thành ph?n, các h? th?ng (ví d? nh? k? s? phanh, k? s? accu). K? s? này thi?t k? và ki?m tra thi?t b? xem nó có ??t ???c yêu c?u ??t ra hay kh?ng, v?t li?u có ??t ???c ?? b?n hay kh?ng và v.v.

–?K? s? phát tri?n?cung c?p các thu?c tính c?a ? t?. H? có th? cung c?p cho k? s? thi?t k? v? ?? c?ng c?a lò xo ?? cho xe ho?t ??ng nh? mong mu?n trong các ?i?u ki?n ???ng xá.

–?K? s? ch? t?o?湖北快3实时计划xác ??nh nó t?o ra b?ng cách nào th?ng qua các khau c?a quá trình s?n xu?t các chi ti?t t? b?n v? k? thu?t.

Nh?ng t? ch?t thích h?p v?i ngành:

湖北快3实时计划–??? làm t?t c?ng vi?c k? thu?t này có l? cái c?n ??u tiên là s?c kh?e. B?n c?n có s?c kh?e t?t ?? hoàn thành c?ng vi?c m?i ngày. B?n có th? s? ph?i c?m buloong si?t r?t nhi?u ?c, c?m búa gò các chi ti?t ?úng v? trí hay ch? ??n gi?n là gá ??t các b? ph?n kim lo?i. ??c thù c?a ngh? phù h?p v?i nam gi?i h?n vì v?y mà ít th?y bóng h?ng nào trong m?t phan x??ng c? khí.

湖北快3实时计划–?Th? nhì là b?n ph?i lu?n c?n th?n cho dù c?ng vi?c c?a b?n l?p ?i l?p l?i m?i ngày. B?n có th? là ng??i c?ng nhan b?o d??ng hay làm ? b? ph?n ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m. Sai l?m nh? c?a b?n có th? s? làm ch?t l??ng s?n ph?m b? gi?m sút nghiêm tr?ng. N?u b?n là ng??i k? s? thì s? k? càng trong c?ng vi?c còn quan tr?ng h?n vì b?n s? là ng??i ch?u trách nhi?m trong các ?i?m h?ng hóc c?a s?n ph?m.

–??? làm t?t b?t c? vi?c gì c?ng c?n s? yêu thích, ?am mê. N?u lúc nh? b?n hay t? m? tung chi?c xe h?i ?? ch?i c?a b?n ch? ?? xem bên trong nó là gì hay b?n lu?n tò mò nguyên ly ho?t ??ng c?a ??ng c? xe máy c?a b?n ho?t ??ng ra sao, r?t có th? b?n s? là m?t k? s? ?t? r?t gi?i sau này ??y.

Ngành c?ng ngh? ? t? h?c gì?

H?c ngành c?ng ? t?湖北快3实时计划, sinh viên ???c trang b? ki?n th?c và k? n?ng chuyên sau v? c? khí ? t? – máy ??ng l?c, h? th?ng truy?n ??ng – truy?n l?c, c? c?u khí, h? th?ng ?i?u khi?n,… ?? có kh? n?ng áp d?ng nh?ng nguyên ly k? thu?t c? b?n, k? n?ng th?c hành cao và các k? n?ng liên quan ??n ? t?.

Các m?n h?c chuyên ngành tiêu bi?u và ??c tr?ng c?a ngành c?ng ngh? k? thu?t ? t? mà sinh viên ???c h?c nh?: ??ng c? ??t trong, tính toán ? t?, h? th?ng ?i?n – ?i?n t? ? t?, h? th?ng ?i?u khi?n t? ??ng trên ? t?, C?ng nghê ch?n ?oán, s?a ch?a và ki?m ??nh ? t?, H? th?ng an toàn và ti?n nghi trên ? t?, Qu?n ly d?ch v? ? t?,….

Các hình th?c ?ào t?o (B?ng c?p):

– Trung C?p

– Cao ??ng

– ??i H?c

湖北快3实时计划??i v?i ??i h?c viên? Trung C?p t?i tr??ng ??ng Sài Gòn, sau th?i gian ?ào t?o 2 n?m có b?ng trung c?p Ngh? s? ???c ?ào t?o liên th?ng tr?c ti?p lên ??i H?c v?i th?i gian 2 n?m.

C? h?i vi?c làm sau khi t?t nghi?p:

Sau t?t nghi?p, ng??i h?c ngành C?ng ngh? ?t? có th? làm các c?ng vi?c t?i các doanh nghi?p s?n xu?t ph? tùng ? t?,nhà máy l?p ráp và các trung tam b?o d??ng và s?a ch?a ? t? và các c? s? ?ào t?o; ???c phan c?ng làm vi?c ? các v? trí:
+ Th? s?a ch?a t?i các xí nghi?p b?o d??ng và s?a ch?a ? t?;

+ Chuyên viên k? thu?t t?i các c?ng ty v?n t?i ? t?;

+ Nhan viên t? v?n d?ch v? t?i các ??i ly bán hàng và các trung tam d?ch v? sau bán hàng c?a các h?ng ? t?;

+ Nhan viên các nhà máy s?n xu?t ph? tùng và l?p ráp ? t?,…

?i?u ki?n tuy?n sinh:

1. Hình th?c tuy?n sinh :?Xét tuy?n

2. ??i t??ng tuy?n sinh :?T?t nghi?p THCS.

3. Th?i gian ?ào t?o :?T? 01 ??n 02 n?m

4. H? s? xét tuy?n :

  • Phi?u ??ng?d??tuy?n?vào giáo d?c ngh? nghi?p?(theo m?u)
  • S? y?u ly l?ch (theo m?u)
  • 02 B?n sao b?ng t?t nghi?p THCS có ch?ng th?c/ 02 B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i có ch?ng th?c ??i v?i h?c sinh t?t nghi?p trong n?m xét tuy?n (2018).
  • 01 B?n sao h?c b? có ch?ng th?c.

?5.?Liên h? :?V?n phòng Tuy?n sinh Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn

  • ??a ch?: 2/38 ???ng Lê V?n Vi?t, KP2, P. Hi?p Phú, Q.9, Tp.HCM
  • ?i?n tho?i: 028.3736.0520 –?0949559395 – 0931852337

6. Th?i gian nh?n h? s? xét tuy?n và nh?p h?c trình ?? trung c?p :

  • ??t 1: nh?n h? s? t? tháng 3 ??n tháng 6 xét tuy?n và nh?p h?c.
  • ??t 2: nh?n h? s? t? tháng 7 ??n tháng 11 xét tuy?n và nh?p h?c.

TCN – ?SG

Th?ng tin liên quan