?óng

Ngành IT – CNTT

Cùng v?i s? xu?t hi?n c?a cu?c Cách m?ng C?ng nghi?p 4.0 ?? th?c s? t?o nên c?n “khát” nhan l?c C?ng ngh? Th?ng tin. M?c l??ng ph? bi?n c?a sinh viên m?i ra tr??ng t? 8 tri?u – 11,2 tri?u ??ng/ tháng, qu?n ly t? 22 – 45 tri?u ??ng/ tháng và t? 67,5 tri?u ??ng/ tháng tr? lên ??i v?i v? trí giám ??c. M?t b?ng chung, m?c l??ng ngành C?ng ngh? Th?ng tin lu?n n?m trong?top 10 ngành ngh? có thu nh?p cao nh?t.

C?NG NGH? TH?NG TIN Là Gì?

C?ng ngh? th?ng tin hi?u theo ngh?a r?ng là vi?c s? d?ng máy tính và ph?n m?m máy tính vào vi?c t?o ra, l?u tr?, x? ly và truy?n d?n th?ng tin. Theo h?c ngành này, sinh viên s? ???c ?ào t?o các ki?n th?c chuyên sau tùy theo chuyên ngành mình l?a ch?n nh?: Khoa h?c máy tính, K? thu?t máy tính, H? th?ng th?ng tin, M?ng máy tính truy?n th?ng, K? thu?t ph?n m?m,…

M?C TIêU ?àO T?O

湖北快3实时计划Trang b? kh?i ki?n th?c ??i c??ng v? khoa h?c t? nhiên và ?ào t?o ki?n th?c chuyên sau v? c?ng ngh? ph?n m?m, h? th?ng th?ng tin, m?ng máy tính, k? thu?t máy tính; k? n?ng tri?n khai ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin và n?m b?t các xu th? c?ng ngh? m?i. Sinh viên có kh? n?ng l?p trình các ph?n m?m máy tính, ?i?n tho?i di ??ng, game, th??ng m?i ?i?n t?; xay d?ng h? th?ng th?ng tin; phan tích và l?p d? án tri?n khai các ph?n m?m ?ng d?ng;…

– Ngành K? thu?t M?ng

Trung C?p t?i tr??ng ??ng Sài Gòn ?ào t?o?ngành K? thu?t M?ng?v?i m?c tiêu ?ào t?o chuyên viên qu?n tr? h? th?ng m?ng có th? thi?t k? và xay d?ng các h? th?ng m?ng ??t tiêu chu?n cao cho doanh nghi?p và t? ch?c ?ng d?ng C?ng ngh? Th?ng tin. V? k? n?ng chuyên m?n, sau khi tham gia quá trình ?ào t?o, sinh viên s? hi?u và v?n d?ng ???c ki?n th?c chuyên sau v? qu?n tr? m?ng, d?ch v? m?ng, th?c hành an ninh m?ng, thi?t k? m?ng, m?ng kh?ng day; có kh? n?ng thi?t k? (quy m? v?a và nh?) h? th?ng m?ng; phát hi?n và gi?i quy?t các v?n ?? thu?c?qu?n tr? m?ng, an ninh m?ng, ???ng k?t n?i, l?u tr? c? s? d? li?u, h? th?ng backup th?ng tin.

Sau khi t?t nghi?p các b?n có th? tìm th?y c? h?i vi?c làm v?i các v? trí:

 • Chuyên viên Qu?n tr? m?ng
 • Chuyên viên An ninh m?ng
 • Chuyên viên pentest h? th?ng C?ng ngh? Th?ng tin.
 • Chuyên viên T? v?n & Thi?t k? các h? th?ng m?ng và h? th?ng An toàn Th?ng tin
 • Gi?ng viên, nghiên c?u viên

– Ngành C?ng ngh? Ph?n m?m

Trong th?i ??i c?ng ngh? 4.0, ?a s? các l?nh v?c ??u ???c tin h?c hóa vì th? ngành C?ng ngh? Ph?n m?m tr? nên c?n thi?t h?n bao gi? h?t. B?n có bi?t, các ?ng d?ng s? d?ng trên ?i?n tho?i ho?c h? th?ng máy tính ??u là s?n ph?m c?a?ngành C?ng ngh? Ph?n m?m.

湖北快3实时计划V? k? n?ng chuyên m?n, sau khi t?t nghi?p, các b?n có kh? n?ng xay d?ng, ch?nh s?a và phát tri?n ph?n m?m d?a trên các c?ng c? l?p trình; có th? phan tích, ?ánh giá yêu c?u d? án, ??a ra gi?i pháp ti?p c?n c?ng ngh? m?i; bi?t áp d?ng c?ng c? và thành ph?n ph?n m?m có s?n ?? phát tri?n các d? án ?áp ?ng yêu c?u c?ng vi?c ??c thù c?a khách hàng theo t?ng l?nh v?c c? th?; có kh? n?ng thi?t k?, xay d?ng, v?n hành, b?o trì và phát tri?n h? th?ng th?ng tin cho các c? quan, tr??ng h?c, doanh nghi?p,…

?ng viên ngành C?ng ngh? Ph?n m?m có th? tìm th?y c? h?i vi?c làm h?p d?n v?i các v? trí:

 • Chuyên viên ki?m th? ph?n m?m
 • Chuyên viên phát tri?n ph?n m?m
 • Chuyên viên thu th?p và x? ly yêu c?u, t? v?n gi?i pháp cho khách hàng
 • Chuyên viên phan tích, thi?t k? ph?n m?m
 • Chuyên viên qu?n ly s?n ph?m ph?n m?m (Product Manager)
 • Chuyên viên tri?n khai ph?n m?m
 • Chuyên viên h? tr? ph?n m?m: an ninh, m?ng, qu?n ly c?u hình, ??m b?o ch?t l??ng (QA)
 • Chuyên viên qu?n ly, v?n hành các h? th?ng ph?n m?m c?a doanh nghi?p
 • Chuyên viên t? v?n tích h?p h? th?ng
 • Chuyên viên t? v?n xay d?ng h? th?ng th?ng tin cho doanh nghi?p
 • Chuyên viên t? v?n, qu?n ly qui trình phát tri?n ph?n m?m

– Ngành h? th?ng Th?ng tin Qu?n ly

Ngành H? th?ng Th?ng tin Qu?n ly là ngành h?c k?t h?p gi?a ph?n c?ng, ph?n m?m và m?ng truy?n th?ng, nh?m thu th?p, t?o và phan ph?i các d? li?u th?ng tin trong t? ch?c, doanh nghi?p. C?ng vi?c c?a ngành này là t?p trung vào thi?t k?, qu?n tr? và v?n hành các h? th?ng th?ng tin, phan tích d? li?u, k?t n?i gi?a các bên liên quan trong t? ch?c, doanh nghi?p v?i các chuyên gia c?ng ngh? th?ng tin, c?ng nh? bi?t cách làm th? nào ?? doanh nghi?p ho?t ??ng hi?u qu? và có l?i th? c?nh tranh h?n.

V? k? n?ng chuyên m?n, sinh viên ngành này s? ???c ?ào t?o kh? n?ng phan tích, thi?t k?, xay d?ng, tri?n khai, qu?n tr? và ki?m soát các h? th?ng th?ng tin qu?n ly; ki?n th?c v? ly thuy?t th?ng kê kinh t?,… nh?m cung c?p các c?n c? khoa h?c, ?? xu?t các ph??ng án t?i ?u trong c?ng tác qu?n ly kinh t? x? h?i và qu?n tr? kinh doanh; có kh? n?ng x? ly, phan tích và khai thác s? d?ng d? li?u l?n, khai phá d? li?u, b?o m?t d? li?u và nang cao tính an toàn c?a h? th?ng, th?ng kê d? báo trong l?nh v?c kinh t?, tài chính, k? toán, qu?n tr?, ngan hàng… và h? tr? ra quy?t ??nh trong c?ng tác t? ch?c, qu?n ly, ?i?u hành s?n xu?t, ??u t?, Marketing…

Các c? h?i vi?c làm h?p d?n cho sinh viên?ngành H? th?ng Th?ng tin Qu?n ly:

 • L?p trình viên c? s? d? li?u
 • Qu?n tr? viên h? th?ng th?ng tin t?i các c? quan xí nghi?p
 • T? v?n viên, thi?t k? viên, l?p trình viên ph?n m?m trong c?ng ty ph?n m?m…
 • Nhan viên chuyên trách ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin, x? ly và phan tích d? li?u t?i các doanh nghi?p trong và ngoài n??c, các c? quan nhà n??c, trung tam nghiên c?u
 • Nhan viên ki?m ??nh nghi?p v?, h? tr?, tri?n khai các d? án
 • Giám ??c c?ng ngh? th?ng tin (CIO)
 • Gi?ng viên gi?ng d?y t?i các trung tam tin h?c ho?c nang cao trình ?? sau ??i h?c ?? tr? thành gi?ng viên h? th?ng th?ng tin qu?n ly t?i các tr??ng cao ??ng, ??i h?c.

– Ngành Big Data & Machine Learning

湖北快3实时计划V?i s? l??ng ng??i dùng internet ngày càng l?n ?òi h?i các chuyên gia c?ng ngh? ph?i ??a ra các gi?i pháp x? ly ngu?n d? li?u l?n m?t cách hi?u qu? nh?t. Big Data??? mang ??n cho các doanh nghi?p c? h?i ti?p c?n và l?u tr? m?t s? l??ng l?n d? li?u. Trên n?n t?ng d? li?u thu th?p và s? h?u, các doanh nghi?p có th? ??a ra các chi?n l??c kinh doanh ?? m? r?ng quy m? phát tri?n trong th?i gian ng?n. Nhan l?c làm vi?c trong l?nh v?c Big Data là nh?ng k? s? có ki?n th?c, am hi?u, nh?y bén có th? ??m b?o x? ly kh?i l??ng d? li?u kh?ng l? ?? sinh l?i cho doanh nghi?p.

V? k? n?ng chuyên m?n, sinh viên ngành này ???c ?ào t?o các k? n?ng l?p trình, s? d?ng các phan tích d? li?u và thao tác cho các m?c ?ích ti?p th?,… ho?c các Nhà Khoa h?c D? li?u (Data Scientist) – nh?ng ng??i có th? tích h?p Big Data vào c? b? ph?n IT và các ch?c n?ng kinh doanh c?a c?ng ty.

Các c? h?i vi?c làm h?p d?n cho sinh viên ngành Big Data & Machine Learning:

V?i kh? n?ng khái quát d? li?u và gi?i thu?t cao c?p, c? h?i vi?c làm c?a?c? nhan?ngành Big Data & Machine Learning?hi?n r?t l?n. Sinh viên t?t nghi?p ngành này có th? làm t?t c? c?ng vi?c c?a c? nhan C?ng ngh? Ph?n m?m và H? th?ng Th?ng tin trong các c?ng ty ph?n m?m, các c?ng ty thu th?p và phan tích d? li?u, các t?p ?oàn qu?ng cáo tr?c tuy?n,… v?i c? h?i th?ng ti?n cao và m?i tr??ng làm vi?c t?t.

– Ngành Thi?t k? ?? h?a/Game/Multimedia

湖北快3实时计划?ay là ngành c?a ngh? thu?t ?ng d?ng, ngh?a là ph?i s? d?ng c?ng c?, các ph?n m?m ?? h?a m?t cách linh ho?t ?? bi?n y t??ng sáng t?o c?a b?n than thành s?n ph?m là nh?ng hình ?nh bi?t nói, truy?n t?i th?ng ?i?p m?t cách ??c ?áo, t?o ?n t??ng v?i ng??i xem. R?i t? ?ó có th? thi?t k? hình ?nh, nhan v?t cho phim ho?t hình, game và t?o nên nh?ng s?n ph?m ?a ph??ng ti?n khác.

湖北快3实时计划?? h?c t?t ngành này quan tr?ng là ph?i có kh? n?ng sáng t?o. V? k? n?ng chuyên m?n, sinh viên s? ???c ?ào t?o ki?n th?c v? ngh? thu?t c? b?n, ph??ng pháp thi?t k?, cách th?c s? d?ng c?ng ngh? th?ng tin trong thi?t k? ?? h?a và các xu h??ng phát tri?n ?? h?a; có kh? n?ng s? d?ng các ph?n m?m ?? h?a tiên ti?n ?? thi?t k? th??ng hi?u, website, game, phim, thi?t k? ?ng d?ng trên di ??ng; kh? n?ng k?t h?p gi?a thi?t k? v?i truy?n th?ng, m? thu?t, th??ng m?i t?o ra s?n ph?m ?áp ?ng t?t yêu c?u c?a n?n c?ng nghi?p sáng t?o và gi?i trí hi?n ??i.

C? h?i vi?c làm h?p d?n cho ?ng viên ngành Thi?t k? ?? h?a:

湖北快3实时计划+ Chuyên viên t? v?n, thi?t k? t?i các c?ng ty qu?ng cáo, c?ng ty thi?t k?, c?ng ty truy?n th?ng và t? ch?c s? ki?n, studio ngh? thu?t, tòa so?n, nhà xu?t b?n, c? quan truy?n hình, báo chí,…

+ Thi?t k? t? do (freelancer).

湖北快3实时计划+ T? v?n – gi?ng d?y t?i các tr??ng h?c, trung tam, cau l?c b? v? thi?t k? ?? h?a.

CáC HìNH TH?C ?àO T?O (B?NG C?P):

– Trung C?p

– Cao ??ng

– ??i H?c

湖北快3实时计划??i v?i ??i h?c viên? Trung C?p t?i tr??ng ??ng Sài Gòn, sau th?i gian ?ào t?o 2 n?m có b?ng trung c?p Ngh? s? ???c ?ào t?o liên th?ng tr?c ti?p lên ??i H?c v?i th?i gian 2 n?m.

C? H?I NGH? NGHI?P

Sau khi t?t nghi?p, sinh viên có th? làm vi?c ? các v? trí nh?:

L?p trình viên ph?n m?m, chuyên viên phan tích thi?t k? h? th?ng, qu?n ly d? li?u, qu?n tr? m?ng, k? thu?t ph?n c?ng máy tính,… t?i các c?ng ty ph?n m?m, c?ng ty cung c?p gi?i pháp v? c?ng ngh? th?ng tin, c?ng ty s?n xu?t, l?p ráp, s?a ch?a trang thi?t b? ph?n c?ng.

Tr? thành chuyên gia qu?n ly, ?i?u ph?i các d? án c?ng ngh? th?ng tin t?i các t?p ?oàn, doanh nghi?p, t? ch?c th??ng m?i ?i?n t? trong và ngoài n??c.

?I?U KI?N TUY?N SINH

1. Hình th?c tuy?n sinh :?Xét tuy?n

2. ??i t??ng tuy?n sinh : T?t nghi?p THCS.

3. Th?i gian ?ào t?o :?T? 01 ??n 02 n?m

4. H? s? xét tuy?n :

 • Phi?u ??ng?d??tuy?n?vào giáo d?c ngh? nghi?p?(theo m?u)
 • S? y?u ly l?ch (theo m?u)
 • 02 B?n sao b?ng t?t nghi?p THCS có ch?ng th?c/ 02 B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i có ch?ng th?c ??i v?i h?c sinh t?t nghi?p trong n?m xét tuy?n (2018).
 • 01 B?n sao h?c b? có ch?ng th?c.

?5.?Liên h? :?湖北快3实时计划V?n phòng Tuy?n sinh Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn

 • ??a ch?: 2/38 ???ng Lê V?n Vi?t, KP2, P. Hi?p Phú, Q.9, Tp.HCM
 • ?i?n tho?i: 028.3736.0520 – 0949559395 – 0931852337

6. Th?i gian nh?n h? s? xét tuy?n và nh?p h?c trình ?? trung c?p :

 • ??t 1: nh?n h? s? t? tháng 3 ??n tháng 6 xét tuy?n và nh?p h?c.
 • ??t 2: nh?n h? s? t? tháng 7 ??n tháng 11 xét tuy?n và nh?p h?c.

 

TCN – ?SG

Th?ng tin liên quan