?óng

Ngành K? Toán

Chúng t?i ??a ra ch??ng trình ?ào t?o ngành K? toán ki?m toán d?a trên nh?ng ki?n th?c ??c thù c?a n?n kinh t? hi?n ??i, k?t h?p v?i kinh nghi?m th?c t?, k? n?ng nghi?p v? và cái nhìn bao quát toàn c?u, giúp b?n có ???c m?t ngh? nghi?p ?n ??nh, ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a x? h?i trong xu h??ng h?i nh?p kinh t?

K? toán là gì, h?c gì,?ra tr??ng làm vi?c gì?

Khái ni?m K? toán là gì? ???c hi?u là c?ng vi?c ghi chép, thu nh?n, x? ly và cung c?p các th?ng tin v? tình hình ho?t ??ng tài chính c?a m?t t? ch?c, m?t doanh nghi?p, m?t c? quan nhà n??c, m?t c? s? kinh doanh t? nhan…?ay là m?t b? ph?n ?óng vai trò quan tr?ng trong l?nh v?c qu?n ly kinh t?. T? qu?n ly ? ph?m vi t?ng ??n v?, c? quan, doanh nghi?p cho ??n qu?n ly ? ph?m vi toàn b? n?n kinh t?. Sau khi t?t nghi?p, sinh viên có r?t nhi?u c? h?i vi?c làm h?p d?n t? Chuyên viên ph? trách k? toán, ki?m toán, giao d?ch ngan hàng, thu?, ki?m soát viên, th? qu?, t? v?n tài chính; Nhan viên m?i gi?i ch?ng khoán, nhan viên qu?n ly d? án, nhan viên phòng giao d?ch và ngan qu?; cho ??n K? toán tr??ng, Tr??ng phòng K? toán, Qu?n ly tài chính;….

K? toán g?m các chuyên ngành:

– Ki?m toán
– K? toán Doanh nghi?p

H?c k? toán khó kh?ng?

Trên th?c t? thì h?c k? toán kh?ng khó. ?ay là s? th?t. So v?i các ngành k? thu?t, y t?, giáo d?c khác,…ch??ng trình h?c k? toán ???c ?ánh giá là nh? và d?. Tuy v?y, ?? h?c k? toán hi?u qu? còn ph? thu?c vào 2 y?u t? quan tr?ng ?ó là s? n? l?c và ph??ng pháp h?c.

Nh?ng yêu c?u ??c bi?t khi h?c k? toán

湖北快3实时计划Ngành k? toán ?ang ???c ?ào t?o ? h?u h?t các b?c h?c: ??i h?c, Cao ??ng và Trung c?p. Ngoài ra, trên th? tr??ng còn có c? các trung tam ?ào t?o k? toán chuyên nghi?p và các l?p h?c gia s? k? toán.

Sinh viên thi kh?i A ho?c D1 ??u có kh? n?ng ?ng tuy?n vào các khoa Tài chính – K? toán t?i các b?c h?c v?i ?i?m chu?n trúng tuy?n dao ??ng t? 13 ?i?m tr? lên. M?c ?i?m trúng tuy?n này khá chênh l?ch, có th? lên ??n 26 ?i?m t?i các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng.

Tùy theo s?c h?c mà các b?n có th? vào h?c k? toán t?i các tr??ng phù h?p nh?ng quá trình ?ào t?o c?a các tr??ng ??u có nhi?u ?i?m t??ng ??ng và ch?t l??ng gi?ng d?y g?n nh? kh?ng có nhi?u s? khác bi?t.

??i v?i ngành k? toán, mu?n h?c và làm c?n ph?i có nh?ng t? ch?t v? cùng ??c bi?t nh? sau:

Th? nh?t,湖北快3实时计划 mu?n s?ng cùng ngh? k? toán và m?u sinh cùng ngh? k? toán thì ng??i làm ph?i có s? m?n c?m v?i các con s?.

K? toán g?n li?n v?i các con s?, g?n li?n v?i s? tính toán, b?i v?y, ng??i làm k? toán kh?ng th? s? h?i hay ghét các con s?. N?u b?n kh?ng thích làm vi?c v?i tính toán, có l? b?n kh?ng nên theo ngh? k? toán.

Th? hai, mu?n làm k? toán b?n ph?i có s? kiên nh?n. S? kiên nh?n này ???c th? hi?n trên nhi?u góc ??.

Khi ?i h?c, b?n ph?i kiên nh?n h?c các nguyên t?c, các ngh? ??nh pháp lu?t v? k? toán và h? th?ng tài kho?n k? toán. K? toán gi?ng nh? m?t ng?n ng?, mu?n h?c ph?i ?i t? b?ng ch? cái cho ??n ng? pháp, cau t?.

T?i khi ra tr??ng, kh?ng gi?ng các ngh? khác, k? toán bu?c b?n ph?i ng?i yên m?t ch? c? ngày, tra c?u rà soát s? sách, ph?n ánh và ??i chi?u nghi?p v?. H?n n?a, k? toán gi?i c?n nhi?u kinh nghi?m, mà kinh nghi?m này ph?i tích l?y qua th?i gian r?t dài t? ?i h?c ?i làm v?i m?t s? b?n b?.

Th? ba, làm k? toán là kh?. Nhi?u ng??i ch?n k? toán vì d? xin vi?c. Kh?ng sai, trung bình m?i n?m, nhu c?u v? tuy?n d?ng k? toán l?i t?ng thêm kho?ng 35%.

Tuy k? toán d? xin vi?c nh?ng m?c l??ng l?i th?p, c?ng vi?c thì b?p bênh, nh?t là v?i ng??i m?i h?c xong ch?a có kinh nghi?m. Nh?ng ít nh?t, n?u kiên nh?n theo ?u?i, t??ng lai c?a ngh? k? toán c?ng khá t?t và ?n ??nh.

Th? t?, b?n c?n ?am mê v?i ngh? m?i có th? làm k? toán. C?ng vi?c k? toán ??y r?i ro và m?o hi?m. B?t c? c?ng vi?c nào c?ng ?òi h?i b?n ph?i yêu ngh? và có lòng ?am mê, ngh? k? toán c?ng kh?ng n?m ngoài ngo?i l? ?ó.

N?u kh?ng th? ?? ?am mê ?? làm k? toán, b?n s? r?t d? chán n?n mà làm vi?c qua loa. V?i k? toán, kh?ng th? làm qua loa, b?i c?n th?n còn có r?i ro, ?i?u ?ó s? gay t?n h?i cho b?n và doanh nghi?p.

Các hình th?c ?ào t?o (B?ng c?p)

– Trung C?p

– Cao ??ng

– ??i H?c

湖北快3实时计划??i v?i ??i h?c viên? Trung C?p t?i tr??ng ??ng Sài Gòn, sau th?i gian ?ào t?o 2 n?m có b?ng trung c?p Ngh? s? ???c ?ào t?o liên th?ng tr?c ti?p lên ??i H?c v?i th?i gian 2 n?m.

C?ng vi?c c?a m?t k? toán viên

? nh?ng v? trí, c?p b?c khác nhau ng??i k? toán s? ??m nh?n nh?ng nhi?m v? khác nhau. Nh?ng nhìn chung c?ng vi?c c?a m?t k? toán viên bao g?m nh?ng ho?t ??ng sau ?ay:

湖北快3实时计划Th?c hi?n ghi chép các ho?t ??ng tài chính, ki?m tra s? sách k? toán

? nh?ng v? trí, c?p b?c khác nhau ng??i k? toán s? ??m nh?n nh?ng nhi?m v? khác nhau. Nh?ng nhìn chung c?ng vi?c c?a m?t k? toán viên bao g?m nh?ng ho?t ??ng sau ?ay:

Th?c hi?n ghi chép các ho?t ??ng tài chính, ki?m tra s? sách k? toán
L?p ch?ng t? v? t?t c? các ho?t ??ng tài chính liên quan
X? ly các d? li?u k? toán ?? l?p báo cáo v? tình hình ho?t ??ng tài chính c?a doanh nghi?p lên cho ban l?nh ??o
湖北快3实时计划 Phan tích tình hình tài chính, ngan sách, chi phí, doanh thu c?a c?ng ty, tham m?u cho ban l?nh ??o

C? h?i và khó kh?n trong ngh?
Kh?ng nh? nh?ng ngành ngh? khác, v?i ngh? k? toán b?n có th? ??nh h??ng r? ràng t??ng lai ngh? nghi?p cho mình. ?ay c?ng là ngh? có ti?m n?ng phát tri?n r?t l?n. Có 4 l?nh v?c mà m?t k? toán viên có th? l?a ch?n là k? toán, ki?m toán, thu? và qu?n ly. Chính nh? s? ?a d?ng này mà m?t ng??i k? toán có th? có nhi?u l?a ch?n cho s? nghi?p c?a mình. Bên c?nh ?ó m?c l??ng cho các v? trí k? toán th??ng r?t cao. N?u có kinh nghi?m và chuyên m?n v?ng vàng, c? h?i dành cho b?n là r?t r?ng m?.

Tuy v?y, b?t c? ngh? nào c?ng có nh?ng khó kh?n nh?t ??nh, và k? toán c?ng v?y. Vì ??c thù c?a ngh? ?òi h?i b?n ph?i có ki?n th?c chuyên sau v? ngành nên b?ng c?p là yêu c?u b?t bu?c. Ngoài ra vì c?ng vi?c ch? y?u c?a k? toán là làm vi?c v?i các con s? nên s? r?t kh? khan và áp l?c, b?n c?ng c?n chu?n b? tam ly ?? ??i m?t v?i nh?ng v?n ?? này.

Các c?p b?c c?a ngh? k? toán

L? trình th?ng ti?n th?ng th??ng c?a m?t nhan viên k? toán s? tr?i qua nh?ng c?p b?c sau ?ay:

K? toán viên ($300 – $600): sau khi t?t nghi?p, các b?n có th? ?ng tuy?n vào các b? ph?n k? toán c?a các c?ng ty, doanh nghi?p. ? giai ?o?n này, vì còn thi?u kinh nghi?m và trình ?? chuyên m?n còn y?u nên ??m nhi?m ? m?t m?ng nh?t ??nh nh? k? toán kho, k? toán thanh toán,… s? là l?a ch?n phù h?p cho b?n. B?n có th? tham gia thêm các khóa h?c nghi?p v? k? toán nang cao ?? b? tr? thêm ki?n th?c cho mình.
K? toán t?ng h?p?($500 – $1200): ? c?p b?c này b?n ?? có kinh nghi?m làm vi?c t? 2 ??n 3 n?m, có trình ?? chuyên m?n v?ng vàng, có kh? n?ng t?ng h?p bao quát các ho?t ??ng k? toán c?a doanh nghi?p, có th? ph?i h?p s? li?u t? các b? ph?n ?? l?p ra báo cáo tài chính.
K? toán tr??ng?($1000 – $2000):湖北快3实时计划 là ng??i ??ng ??u b? ph?n k? toán nói chung c?a m?t doanh nghi?p, là ng??i h??ng d?n, ch? ??o c?ng vi?c c?a các ki?m toán viên sao cho h?p ly nh?t và làm nhi?m v? tham m?u cho ban l?nh ??o v? tài chính, k? toán c?a doanh nghi?p. ?ay có th? ???c coi là v? trí cao nh?t c?a m?t ng??i làm ngh? k? toán.

K? toán làm vi?c ? ?au?
湖北快3实时计划 K? toán là m?t b? ph?n quan tr?ng mà b?t k? t? ch?c, doanh nghi?p nào c?ng c?n ??n. Vì v?y c? h?i vi?c làm cho ngh? k? toán r?t r?ng m?. Sau khi t?t nghi?p chuyên ngành k? toán, b?n có th? ?ng tuy?n vào các v? trí nh? k? toán viên, ki?m toán viên, kê khai thu?, chuyên viên t? v?n tài chính,… B?n có th? làm vi?c t?i các doanh nghi?p t? nhan ho?c c? các ??n v? thu?c quy?n qu?n ly c?a nhà n??c.

?i?u ki?n tuy?n sinh:

湖北快3实时计划1. Hình th?c tuy?n sinh :?Xét tuy?n

2. ??i t??ng tuy?n sinh :?T?t nghi?p THCS.

湖北快3实时计划3. Th?i gian ?ào t?o :?T? 01 ??n 02 n?m

4. H? s? xét tuy?n :

Phi?u ??ng?d??tuy?n?vào giáo d?c ngh? nghi?p?(theo m?u)
S? y?u ly l?ch (theo m?u)
02 B?n sao b?ng t?t nghi?p THCS có ch?ng th?c/ 02 B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i có ch?ng th?c ??i v?i h?c sinh t?t nghi?p trong n?m xét tuy?n (2018).
湖北快3实时计划 01 B?n sao h?c b? có ch?ng th?c.

5.?Liên h?:?V?n phòng Tuy?n sinh Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn

??a ch?: 2/38 ???ng Lê V?n Vi?t, KP2, P. Hi?p Phú, Q.9, Tp.HCM
湖北快3实时计划 ?i?n tho?i: 028.3736.0520 –?0949559395 – 0931852337

6. Th?i gian nh?n h? s? xét tuy?n và nh?p h?c trình ?? trung c?p :

??t 1: nh?n h? s? t? tháng 3 ??n tháng 6 xét tuy?n và nh?p h?c.
湖北快3实时计划 ??t 2: nh?n h? s? t? tháng 7 ??n tháng 11 xét tuy?n và nh?p h?c.

TCN – ?SG

Th?ng tin liên quan