?óng

Ngành K? Thu?t ?i?n

Ngành K? thu?t ?i?n – ?i?n t? là s? k?t h?p c?a 2 ngành K? thu?t ?i?n và K? thu?t ?i?n t?. S? phát tri?n nhanh và m?nh c?a k? thu?t ?i?n t? trong s?n xu?t c?ng nghi?p c?ng nh? sinh ho?t dan d?ng ?? làm cho ki?n th?c c?a 2 ngành ?i?n và ?i?n t? ngày càng g?n nhau h?n, ki?n th?c c?ng nh? k? n?ng c?a cán b? k? thu?t c?ng nghi?p hi?n nay g?n nh? kh?ng th? thi?u 2 l?nh v?c này.

K? THU?T ?I?N (K? THU?T ?I?N, ?I?N T?) Là Gì?

K? thu?t ?i?n (k? thu?t ?i?n, ?i?n t?) là ngành h?c nghiên c?u và áp d?ng liên quan ??n ?i?n, ?i?n t? và ?i?n t? v?i nhi?u chuyên ngành nh? nh? n?ng l??ng, ?i?n t? h?c, h? th?ng ?i?u khi?n, x? ly tín hi?u, vi?n th?ng. ??i s?ng c?ng ngh? hi?n ??i kh?ng th? thi?u s? hi?n di?n c?a các thi?t b? ?i?n và ?i?n t?, theo ?ó, K? thu?t ?i?n (K? thu?t ?i?n, ?i?n t?) lu?n là m?t ngành h?c quan tr?ng trong l?nh v?c k? thu?t.

M?C TIêU ?àO T?O

湖北快3实时计划H?c viên ???c ?ào t?o ki?n th?c ??i c??ng v? khoa h?c t? nhiên và x? h?i làm n?n t?ng ?? ti?p thu ki?n th?c giáo d?c chuyên nghi?p nh?: Toán cao c?p, Ly ??i c??ng, Anh v?n giao ti?p, TOEIC… chi?m kho?ng 30% th?i gian h?c. Kh?i ki?n th?c giáo d?c chuyên nghi?p chi?m ??n 70% th?i l??ng, bao g?m c? s? ngành 35% và chuyên ngành 35%.

Ki?n th?c c? s? ngành bao g?m nh?ng m?n c? s? v? ?i?n và ?i?n t? ??m b?o ki?n th?c ?? h?c viên có th? ch?n theo h?c các chuyên ngành trên hay h?c song song 2 chuyên ngành, bao g?m các m?n c? s? v? ?i?n nh?: ?i?n c?n b?n, M?ch ?i?n, Khí c? ?i?n, Máy ?i?n; các m?n c? s? v? ?i?n t? nh?: Linh ki?n ?i?n t?, ?o l??ng – C?m bi?n, M?ch t??ng t? – K? thu?t xung, K? thu?t s?.

湖北快3实时计划Ki?n th?c chuyên ngành K? thu?t ?i?n g?m: Truy?n ??ng ?i?n, Trang b? ?i?n, Cung c?p ?i?n, ?i?n c?ng trình; ki?n th?c chuyên ngành K? thu?t ?i?n t? g?m: K? thu?t khu?ch am, K? thu?t Audio/ Video, K? thu?t phát thanh – truy?n hình, ?i?n tho?i – T?ng ?ài; ki?n th?c chuyên ngành T? ??ng hóa g?m: ?i?n t? c?ng su?t k? thu?t s?, ?i?u khi?n l?p trình, ?i?u khi?n ??ng c? dùng Inverter, K? thu?t Robot.

湖北快3实时计划Ch??ng trình ?ào t?o ???c thi?t k? v?i th?i gian h?c thí nghi?m/th?c hành nhi?u, h?c th?c hành song song v?i ly thuy?t s? giúp h?c viên ti?p thu bài t?t h?n. Khoa có t?t c? 10 phòng thí nghi?m/th?c hành v? K? thu?t ?i?n, L?p ??t ?i?n, K? thu?t ?i?n t?, K? thu?t xung/s?, ?i?n t? Vi?n th?ng, ?o l??ng – C?m bi?n, ?i?n t? c?ng su?t, K? thu?t Robot, ?i?u khi?n l?p trình, Khí nén – ?i?n khí nén.

Cu?i ch??ng trình h?c, h?c viên ???c gi?i thi?u th?c t?p t?i các doanh nghi?p, s? l??ng nh?ng doanh nghi?p liên k?t v?i khoa ?i?n – ?i?n t? ?? ??sinh viên có ?i?u ki?n th?c t?p t?i các c? s? t?t, m?t m?i tr??ng giúp rèn luy?n k? n?ng và ti?p c?n ???c v?i nh?ng h? th?ng ?i?n – ?i?n t? ?a d?ng và hi?n ??i.

Bên c?nh ki?n th?c chuyên ngành, h?c viên ???c ?ào t?o thêm nhi?u k? n?ng ngh? có tính th?c ti?n cao nh?: L?p ??t t? ?i?n c?ng nghi?p, Thi?t k? thi c?ng b?ng qu?ng cáo LED, quang báo, Ph?n c?ng máy tính, S?a ch?a thi?t b? ?i?n – ?i?n t? dan d?ng, Thi?t k? thi c?ng xe t? hành, cánh tay Robot … t? ?ó h?c viên có kh? n?ng làm vi?c ngay sau khi ra tr??ng. Song song là vi?c rèn luy?n k? n?ng m?m th?ng qua các m?n h?c: ti?ng Anh, Anh v?n chuyên ngành, k? n?ng giao ti?p, làm vi?c nhóm, làm vi?c c?ng ??ng, k? n?ng xin vi?c.

CáC HìNH TH?C ?àO T?O (B?NG C?P):

– Trung C?p

– Cao ??ng

– ??i H?c

??i v?i ??i h?c viên? Trung C?p t?i tr??ng ??ng Sài Gòn, sau th?i gian ?ào t?o 2 n?m có b?ng trung c?p Ngh? s? ???c ?ào t?o liên th?ng tr?c ti?p lên ??i H?c v?i th?i gian 2 n?m.

C? H?I NGH? NGHI?P

– Tr??ng ngành b?o trì, s?a ch?a c? ?i?n trong các doanh nghi?p.

– Tr??ng ngành ?i?n – ?i?n t? các ??n v? s?n xu?t hay Tr??ng B? m?n ?i?n – ?i?n t? trong các tr??ng h?c.

– Tr??ng chuy?n s?n xu?t trong các nhà máy s?n xu?t.

湖北快3实时计划– Cán b? k? thu?t phòng ki?m ??nh ch?t l??ng trong các doanh nghi?p.

– Cán b? phòng k? thu?t trong các doanh nghi?p.

– Giáo viên ly thuy?t và th?c hành các tr??ng Trung c?p chuyên nghi?p, Trung c?p ngh?, Cao ??ng chuyên nghi?p, Cao ??ng ngh?.

– T? t? ch?c các c? s? s?a ch?a, kinh doanh thi?t b? ?i?n, ?i?n t?, t? ??ng.

湖北快3实时计划– C? h?i h?c t?p nang cao trình ?? lên Th?c s? hay Nghiên c?u sinh t?i tr??ng hay các tr??ng khác cùng ngành.

?I?U KI?N TUY?N SINH

1. Hình th?c tuy?n sinh :?Xét tuy?n

2. ??i t??ng tuy?n sinh : T?t nghi?p THCS.

3. Th?i gian ?ào t?o :?T? 01 ??n 02 n?m

4. H? s? xét tuy?n :

  • Phi?u ??ng?d??tuy?n?vào giáo d?c ngh? nghi?p?(theo m?u)
  • S? y?u ly l?ch (theo m?u)
  • 02 B?n sao b?ng t?t nghi?p THCS có ch?ng th?c/ 02 B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i có ch?ng th?c ??i v?i h?c sinh t?t nghi?p trong n?m xét tuy?n (2018).
  • 01 B?n sao h?c b? có ch?ng th?c.

?5.?Liên h? :?V?n phòng Tuy?n sinh Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn

  • ??a ch?: 2/38 ???ng Lê V?n Vi?t, KP2, P. Hi?p Phú, Q.9, Tp.HCM
  • ?i?n tho?i: 028.3736.0520 – 0949559395 – 0931852337

6. Th?i gian nh?n h? s? xét tuy?n và nh?p h?c trình ?? trung c?p :

  • ??t 1: nh?n h? s? t? tháng 3 ??n tháng 6 xét tuy?n và nh?p h?c.
  • ??t 2: nh?n h? s? t? tháng 7 ??n tháng 11 xét tuy?n và nh?p h?c.

 

TCN – ?SG

Th?ng tin liên quan