?óng

Ngành N?ng H?c

Theo nh?n ??nh c?a nh?ng chuyên gia phan tích v? ngu?n lao ??ng, hi?n nay, nhu c?u nhan l?c t?i các nhóm ngành n?ng nghi?p r?t l?n, ??c bi?t là n?ng nghi?p c?ng ngh? cao. ?ay chính là c? h?i ?? sinh viên ngành N?ng h?c nói riêng và nhóm ngành N?ng nghi?p nói riêng tìm ???c c? h?i vi?c làm phù h?p.

Tìm hi?u v? ngành N?ng h?c

 • N?ng h?c?là m?t ngành khoa h?c và k? ngh? nghiên c?u ?ng d?ng các lo?i th?c v?t thành th?c ph?m, nhiên li?u, th?c ?n gia súc và l?y ch?t x?. N?ng h?c bao g?m các ngành di truy?n h?c v? th?c v?t, sinh ly th?c v?t, khí t??ng h?c và khoa h?c v? ??t tr?ng tr?t. ?ay?là ngành ?ng d?ng c?a các ngành khoa h?c nh? sinh h?c, hóa h?c, sinh thái h?c, ??t h?c và di truy?n h?c.
 • Nh?ng nhà N?ng h?c th??ng nghiên c?u v? nhi?u v?n ?? nh? là s?n xu?t th?c ph?m, t?o ra các th?c ph?m có l?i cho s?c kh?e h?n, qu?n ly tác ??ng c?a m?i tr??ng lên n?ng nghi?p và t?o ra n?ng l??ng t? cay tr?ng. Nhà N?ng h?c th??ng chuyên v? các l?nh v?c nh? luan canh cay tr?ng, th?y l?i, thoát n??c, gi?ng cay tr?ng, phan lo?i ??t, màu m? c?a ??t, ki?m soát c? d?i, c?n trùng và ki?m soát d?ch h?i.
 • Ch??ng trình ?ào t?o ngành N?ng h?c?cung c?p cho sinh viên ki?n th?c t?ng quát và chuyên ngành, bao g?m nhi?u l?nh v?c nh? tr?ng tr?t (k? thu?t s?n xu?t, gi?ng, b?o v? th?c v?t…), ch?n nu?i và th?y s?n (gi?ng, k? thu?t s?n xu?t, thú y, v? sinh m?i tr??ng…).
 • Sinh viên ngành này c?ng có c? h?i khám phá v? b?nh cay, c?n trùng, rau màu n?ng nghi?p; sinh ly ??ng – th?c v?t, thu?c b?o v? th?c v?t, ch?n t?o gi?ng cay tr?ng; các k? thu?t nu?i và phòng tr? b?nh gia súc, gia c?m, th?y s?n, qu?n ly m?i tr??ng ao nu?i, khuy?n n?ng, IPM trong b?o v? th?c v?t…??? t? ?ó có th? n?m r? vi?c nh?n d?ng, gi?i thích , h??ng d?n và qu?n ly cay tr?ng, v?t nu?i, th?y h?i s?n ?? v?n d?ng trong quá trình s?n xu?t n?ng nghi?p.

M?c tiêu ?ào t?o

 • ?ào t?o N?ng h?c theo ??nh h??ng ngh? nghi?p có ??y ?? chuyên m?n, ki?n th?c và k? n?ng v? n?ng nghi?p; có kh? n?ng n?m b?t ???c nh?ng ti?n b? khoa h?c trong n??c và th? gi?i; bi?t thao tác ngh? nghi?p trong phòng thí nghi?m c?ng nh? ngoài th?c t? s?n xu?t; có kh? n?ng nghiên c?u, ch? ??o và ph?c v? cho s?n xu?t n?ng nghi?p theo h??ng an toàn và b?n v?ng.

– Trung C?p

– Cao ??ng

– ??i H?c

??i v?i ??i h?c viên? Trung C?p t?i tr??ng ??ng Sài Gòn, sau th?i gian ?ào t?o 2 n?m có b?ng trung c?p Ngh? s? ???c ?ào t?o liên th?ng tr?c ti?p lên ??i H?c v?i th?i gian 2 n?m.

Ph?m ch?t và k? n?ng c?n có

 • ?? có th? theo h?c ngành N?ng h?c, b?n c?n có m?t s? t? ch?t d??i ?ay:
  • Gi?i các m?n khoa h?c t? nhiên, ??c bi?t là toán, hóa, sinh h?c;
  • Yêu n?ng th?n và c?ng vi?c n?ng nghi?p;
  • Có kh? n?ng phán ?oán và t? ch?c c?ng vi?c t?t;
  • Thích c?ng vi?c nghiên c?u, yêu thích các lo?i th?c v?t;
  • Có kh? n?ng ch?u áp l?c c?ng vi?c và có s?c kh?e t?t.

C? h?i vi?c làm ngành N?ng h?c

Sau khi hoàn thành ch??ng trình ?ào t?o ngành N?ng h?c, sinh viên s? ???c cung c?p ??y ?? ki?n th?c và n?ng l?c chuyên m?n ?? ?áp ?ng yêu c?u c?ng vi?c. C? th?, sinh viên t?t nghi?p có th? ?áp ?ng m?t s? v? trí c?ng vi?c sau:

 • Qu?n ly nhà n??c v? n?ng nghi?p:?c?ng tác t?i các c? quan qu?n ly nhà n??c v? n?ng nghi?p nh?: Ban n?ng nghi?p x?, phòng n?ng nghi?p qu?n/huy?n, các S? n?ng nghi?p, khoa h?c c?ng ngh?, các c? quan khuy?n n?ng, b?o v? th?c v?t…
 • Các doanh nghi?p?s?n xu?t – kinh doanh – d?ch v? k? thu?t n?ng nghi?p trên c? n??c, vùng ??ng b?ng s?ng C?u Long và ??c bi?t là t?nh ??ng Tháp (các c?ng ty s?n xu?t – kinh doanh gi?ng, phan, thu?c b?o v? th?c v?t, các d?ch v? k? thu?t v? gi?ng, các c?ng ty s?n xu?t hoa, nhà v??n…)
 • Các c?ng ty?gi?ng cay tr?ng, các c?ng ty chuyên khoa h?c ??i s?ng, c?ng ty phan bón, nh?ng trang tr?i, h?p tác x? n?ng nghi?p, các c? quan qu?n ly nhà n??c các c?p v? n?ng nghi?p và phát tri?n n?ng th?n, các c?ng ty ch?m sóc cay tr?ng, c?ng ty hóa ch?t n?ng nghi?p…
 • C? s? nghiên c?u ngành n?ng – lam – ng? nghi?p c?p huy?n, c?p x?; c?ng ty hóa ch?t n?ng nghi?p ho?c vi?n nghiên c?u, tr??ng ??i h?c, cao ??ng, phòng thí nghi?m n?ng nghi?p và có th? t? l?p trang tr?i, doanh nghi?p d?ch v? cay tr?ng và v?t nu?i.

M?c l??ng ngành N?ng h?c

M?c l??ng c?a ngành N?ng h?c ph? thu?c vào nhi?u y?u t? nh? v? trí c?ng tác, ??a ?i?m làm vi?c và n?ng l?c chuyên m?n. M?c l??ng ph? bi?n c?a ngành dao ??ng trong kho?ng 5 – 9 tri?u/ tháng. V?i m?t s? ng??i có kinh nghi?m làm vi?c, m?c l??ng có th? lên ??n 10 – 12 tri?u/ tháng.

?i?u ki?n tuy?n sinh:

1. Hình th?c tuy?n sinh :?Xét tuy?n

湖北快3实时计划2. ??i t??ng tuy?n sinh :?T?t nghi?p THCS.

3. Th?i gian ?ào t?o :?T? 01 ??n 02 n?m

4. H? s? xét tuy?n :

Phi?u ??ng?d??tuy?n?vào giáo d?c ngh? nghi?p?(theo m?u)
S? y?u ly l?ch (theo m?u)
02 B?n sao b?ng t?t nghi?p THCS có ch?ng th?c/ 02 B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i có ch?ng th?c ??i v?i h?c sinh t?t nghi?p trong n?m xét tuy?n (2018).
01 B?n sao h?c b? có ch?ng th?c.

5.?Liên h?:?V?n phòng Tuy?n sinh Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn

??a ch?: 2/38 ???ng Lê V?n Vi?t, KP2, P. Hi?p Phú, Q.9, Tp.HCM
?i?n tho?i: 028.3736.0520 –?0949559395 – 0931852337

6. Th?i gian nh?n h? s? xét tuy?n và nh?p h?c trình ?? trung c?p :

??t 1: nh?n h? s? t? tháng 3 ??n tháng 6 xét tuy?n và nh?p h?c.
??t 2: nh?n h? s? t? tháng 7 ??n tháng 11 xét tuy?n và nh?p h?c.

Trên ?ay là nh?ng th?ng tin thí sinh c?n bi?t v? ngành N?ng h?c, hy v?ng bài vi?t ?? ?em ??n nh?ng tin t?c h?u ích, giúp b?n tìm hi?u ngành h?c hi?u qu?.

TCN – ?SG

Th?ng tin liên quan