?óng

Ngành Thi?t K? ?? H?a

N?u b?n là ng??i ?am mê m? thu?t, nh?y c?m v?i màu s?c, hình ?nh, thích v? tranh, làm bìa sách, làm nhan v?t ho?t hình hay ??n gi?n thích t?o hình cho 1 poster, 1 album ?nh… thì r?t có th? ngành Thi?t k? ?? h?a là ngành b?n nên ch?n.?

THI?T K? ?? H?A Là Gì?

Thi?t k? ?? h?a thu?c l?nh v?c ngh? thu?t ?ng d?ng, là s? k?t h?p gi?a y t??ng sáng t?o và kh? n?ng c?m nh?n th?m m?, th?ng qua các th? pháp ?? h?a, ph?n m?m thi?t k?, k? n?ng thi?t k? ?? truy?n t?i th?ng ?i?p b?ng nh?ng hình ?nh ??p, ?n t??ng, ?i vào lòng ng??i. V?i s? phát tri?n nhanh chóng c?a truy?n th?ng và qu?ng cáo t?i Vi?t Nam, Thi?t k? ?? h?a ?ang tr? thành m?t trong nh?ng ngành h?p d?n gi?i tr?, nh?t là v?i nh?ng ai ?am mê sáng t?o và thích làm vi?c trong m?i tr??ng n?ng ??ng.


?1- H?c ngành?Thi?t k? ?? h?a?có gì thú v??

B?n h?y hình dung qua nh?ng hình ?nh th?c t? nh?t:

湖北快3实时计划+ M?t bu?i chi?u ng?i ch? xe buyt, b?n nh?n ra nh?ng t?m áp phích poster qu?ng cáo ??y màu s?c và t? h?i chúng ???c làm ra nh? th? nào?

+ ?i xem phim cùng “??ng ??i”, b?n thích thú ch?p ?nh v?i nh?ng poster phim ??p m?t, ng? ngh?nh.

+ L?t m? nh?ng trang t?p chí, b?n tr?m tr? tr??c nh?ng trang vi?t ???c dàn trang c?ng phù, hình ?nh b?t m?t…

Nh?ng t?m poster, áp phích, logo th??ng hi?u, sách báo, giao di?n web…. chính là nh?ng s?n ph?m ?? h?a b?n th?y h?ng ngày trong cu?c s?ng. Nói n?m na, Thi?t k? ?? h?a là s?p x?p ch?, c?n ch?nh hình ?nh, l?a ch?n màu s?c, thi?t k? b? c?c ?? t?o ra m?t s?n ph?m ?? h?a t?ng th? thu hút ng??i xem.

2- T? ch?t ?? h?c ngành?Thi?t k? ?? h?a

 • ?am mê và nghiêm túc v?i ngh?:??ó là y?u t? tiên quy?t ?? b?n theo ?u?i ngh? nghi?p ??y tính c?nh tranh này.
 • T? duy thi?t k?:?c?n nh?n m?nh r?ng ngoài ki?n th?c và ?am mê yêu thích thì kh? n?ng thiên phú, n?ng khi?u m? thu?t và t? duy c?a m?t ng??i thi?t k? s? là ?i?m c?ng ?? b?n ??t ???c nh?ng thành c?ng trong ngh?.
 • S? sáng t?o, kh? n?ng quan sát?c?ng là y?u t? ?òi h?i nh?ng ng??i h?c thi?t k? ph?i có.

3 – H?c ngành?Thi?t k? ?? h?a?? ?au?

T?i khu v?c phía Nam nói chung, t?i thành ph? H? Chí Minh nói riêng, có khá nhi?u tr??ng ??i h?c ?ào t?o ngành Thi?t k? ?? h?a: Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn, Tr??ng ??i h?c Ki?n trúc Tp.HCM, Tr??ng ??i h?c M? Thu?t Tp.HCM… Trong các tr??ng t? th?c, ?ào t?o Thi?t k? ?? h?a có ti?ng có Tr??ng ??i h?c V?n Lang, Tr??ng ??i h?c FPT, Tr??ng ??i h?c RMIT…

M?C TIêU ?àO T?O

湖北快3实时计划Trang b? ki?n th?c v? n?n t?ng ngh? thu?t và ph??ng pháp thi?t k?, các k? thu?t ?ng d?ng và s? d?ng c?ng ngh? trong thi?t k? ?? h?a, xu h??ng phát tri?n các ?ng d?ng ?? h?a trên th? gi?i. Sinh viên t?t nghi?p có kh? n?ng k?t h?p gi?a thi?t k? v?i truy?n th?ng, m? thu?t, th??ng m?i ?? ?áp ?ng t?t nh?ng yêu c?u c?a n?n c?ng nghi?p sáng t?o và gi?i trí hi?n ??i.

 • Ki?n th?c c? b?n:?ki?n th?c v? m? thu?t t?o hình, màu s?c, nh?ng c? s? k?t h?p màu làm n?n t?ng ?? ti?p thu ki?n th?c chuyên ngành; ki?n th?c v? Khoa h?c X? h?i & Nhan v?n, th?m m?, ngh? thu?t, l?ch s? m? thu?t, v?n hóa Vi?t Nam…;
 • Ki?n th?c ngành:?ki?n th?c n?n t?ng cho h? th?ng chuyên ngành: (1) các ki?n th?c v? nguyên ly thi?t k?; (2) ki?n th?c v? x? ly màu s?c, ch? trong thi?t k?; (3) h? th?ng k? thu?t s? h? tr? cho thi?t k?; (4) c?ng ngh? in.
 • Ki?n th?c chuyên ngành:?(1) kh?i ki?n th?c v? ?? ho? th??ng m?i; (2) ?? ho? in kh?c truy?n th?ng; (3) xay d?ng h? th?ng nh?n di?n th??ng hi?u;
 • C?ng ngh? ?? h?a hi?n ??i:?Indesign, Illustrator, Photoshop, Digital, Flash…
 • ?? án chuyên ngành:?Tranh kh?c màu, Thi?t k? sách – báo – t?p chí, Thi?t k? logo, Thi?t k? bao bì, Dàn trang, Ngh? thu?t ch?, Poster qu?ng cáo, Thi?t k? l?ch, Nhi?p ?nh, Thi?t k? giao di?n web…

T?o ?i?u ki?n ?? sinh viên phát tri?n toàn di?n các k? n?ng c?n thi?t: k? n?ng sáng tác và th? hi?n, k? n?ng n?m b?t tam ly khách hàng, k? n?ng ?àm phán, k? n?ng làm vi?c nhóm, k? n?ng làm vi?c ??c l?p,…

CáC HìNH TH?C ?àO T?O (B?NG C?P):

– Trung C?p

– Cao ??ng

– ??i H?c

湖北快3实时计划??i v?i ??i h?c viên? Trung C?p t?i tr??ng ??ng Sài Gòn, sau th?i gian ?ào t?o 2 n?m có b?ng trung c?p Ngh? s? ???c ?ào t?o liên th?ng tr?c ti?p lên ??i H?c v?i th?i gian 2 n?m.

C? H?I NGH? NGHI?P

Sinh viên ngành Thi?t k? ?? h?a sau khi t?t nghi?p có th? ??m nhi?m các c?ng vi?c nh?:
Chuyên viên thi?t k?, t? v?n thi?t k? t?i các c?ng ty qu?ng cáo, c?ng ty thi?t k?, c?ng ty truy?n th?ng và t? ch?c s? ki?n, studio ngh? thu?t, x??ng phim ho?t hình và truy?n tranh, các tòa so?n, nhà xu?t b?n, c? quan truy?n hình, báo chí, …
T? thành l?p doanh nghi?p, các c?ng ty thi?t k?, d?ch v? studio
T? v?n – gi?ng d?y t?i các tr??ng h?c, trung tam, cau l?c b? v? thi?t k? ?? h?a

Nhi?u c? h?i ngh? nghi?p cho sinh viên ngành Thi?t k? ?? h?a ??ng Sài Gòn?sau khi t?t nghi?p

4. ?I?U KI?N TUY?N SINH

1. Hình th?c tuy?n sinh :?Xét tuy?n

2. ??i t??ng tuy?n sinh : T?t nghi?p THCS.

3. Th?i gian ?ào t?o :?湖北快3实时计划T? 01 ??n 02 n?m

4. H? s? xét tuy?n :

 • Phi?u ??ng?d??tuy?n?vào giáo d?c ngh? nghi?p?(theo m?u)
 • S? y?u ly l?ch (theo m?u)
 • 02 B?n sao b?ng t?t nghi?p THCS có ch?ng th?c/ 02 B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i có ch?ng th?c ??i v?i h?c sinh t?t nghi?p trong n?m xét tuy?n (2018).
 • 01 B?n sao h?c b? có ch?ng th?c.

?5.?Liên h? :?V?n phòng Tuy?n sinh Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn

 • ??a ch?: 2/38 ???ng Lê V?n Vi?t, KP2, P. Hi?p Phú, Q.9, Tp.HCM
 • ?i?n tho?i: 028.3736.0520 – 0949559395 – 0931852337

6. Th?i gian nh?n h? s? xét tuy?n và nh?p h?c trình ?? trung c?p :

 • ??t 1: nh?n h? s? t? tháng 3 ??n tháng 6 xét tuy?n và nh?p h?c.
 • ??t 2: nh?n h? s? t? tháng 7 ??n tháng 11 xét tuy?n và nh?p h?c.

 

TCN – ?SG

Th?ng tin liên quan