?óng

?I?M TIN TR??NG TRUNG C?P NGH? ??NG SàI GòN

HO?T ??NG NGO?I KHóA

?oàn viên Tr??ng Trung c?p ngh? th?m và t?ng quà tr? em c? nh? t?i mái ?m Thiên Th?n ph??ng Long Tr??ng

H?c sinh khóa 2016 tham gia hi?n máu nhan ??o do h?i ch? th?p ?? Qu?n 9 t? ch?c n?m 2017 t?i ph??ng T?ng Nh?n Phú A

H?c sinh l?p ngh? C?t u?n tóc c?a tr??ng tham gia ho?t ??ng c?ng ??ng tháng c?ng nhan n?m 2017

Hình ?nh thi ??u bóng ?á chào m?ng k? ni?m 67 n?m ngày truy?n th?ng H?c sinh – Sinh viên Vi?t Nam (09011950 – 09012017)

Nh?n c? l?u ni?m c?a gi?i

Th?ng tin liên quan