?óng

Th?c hành tháo l?p súng AK trong tu?n l? qu?c phòng an ninh c?a h?c sinh tr??ng TCN ?SG

Chia s? hình ?nh các h?c sinh Tr???ng trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn?tham gia gi? th?c hành tháo l?p súng AK trong tu?n l? qu?c phòng an ninh c?a h?c sinh tr??ng TCN ?SG n?m h?c t? ngày 28 ??n 04/11.

Trong tu?n l? quan s?, h?c sinh ?? h?c bài h?c chính: ?i?u l?nh ??i ng? ti?u ??i, trung ??i; lu?t ngh?a v? quan s? và trách nhi?m c?a h?c sinh; b?o v? ch? quy?n l?nh th? biên gi?i qu?c gia; gi?i thi?u súng ti?u liên AK ; th? thao qu?c phòng…

??i v?i h?c sinh TCN ?SG, h?c và th?c hành v?i súng là m?t trong nh?ng ?i?m khi?n các em ??c bi?t h?ng thú trong tu?n h?c quan s? này. ??ay là n?i dung h?c t?p khá “thách th?c” các b?n b?i kh?ng ch? có ly thuy?t thu?n túy v? quan s?, mà còn ?òi h?i k? thu?t ph?c t?p, l?n ??u tiên các b?n ???c ti?p xúc. Nhi?u b?n trong quá trình luy?n t?p kh?ng tránh ???c tr?y x??c tay khi luy?n t?p v?i súng. Trong quá trình luy?n t?p, m?i trung ??i ???c luy?n t?p v?i 2 kh?u súng, v?a luy?n t?p k? n?ng tháo, l?p súng cá nhan, v?a ??m b?o sao cho c? t?p th? ??t thành tích t?t khi b??c vào th?c hành ki?m tra.

TCN – ?SG

Th?ng tin liên quan