?óng

TH?NG BáO TUY?N SINH?H? TRUNG C?P CHíNH QUY N?M 2019

1. Hình th?c tuy?n sinh :?Xét tuy?n

2. ??i t??ng tuy?n sinh : T?t nghi?p THCS.

3. Ngành, ngh? ?ào t?o :

 • ?i?n t? c?ng nghi?p
 • Qu?n tr? M?ng máy tính
 • May th?i trang
 • K? toán Doanh nghi?p
 • ?i?n c?ng nghi?p
 • C?t g?t kim lo?i
 • C?ng ngh? ? t?

4. Th?i gian ?ào t?o : T? 01 ??n 02 n?m

5. H? s? xét tuy?n :

 • Phi?u ??ng?d??tuy?n?vào giáo d?c ngh? nghi?p?(theo m?u)
 • S? y?u ly l?ch (theo m?u)
 • 02 B?n sao b?ng t?t nghi?p THCS có ch?ng th?c/ 02 B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i có ch?ng th?c ??i v?i h?c sinh t?t nghi?p trong n?m xét tuy?n (2018).
 • 01 B?n sao h?c b? có ch?ng th?c.

6. Chính sách h? tr? h?c sinh :

 • ???c c?p h?c b?ng, khen th??ng cho h?c sinh có thành tích h?c t?p xu?t s?c, gi?i.
 • Mi?n 100% h?c phí h?c ngh? cho ng??i t?t nghi?p THCS.

7. C? h?i vi?c làm :

 • ???c gi?i thi?u làm vi?c t?i Khu C?ng ngh? cao Qu?n 9, Khu Ch? xu?t Linh Trung Th? ??c.
 • ???c gi?i thi?u ?i th?c t?p sinh t?i Nh?t B?n.
 • ???c liên th?ng trình ?? Cao ??ng, ??i h?c t?i tr??ng ??i h?c L?c H?ng, ??i h?c Nguy?n T?t Thành TP.HCM.

?8.?Liên h? :?V?n phòng Tuy?n sinh Tr??ng Trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn

 • ??a ch?: 2/38 ???ng Lê V?n Vi?t, KP2, P. Hi?p Phú, Q.9, Tp.HCM
 • ?i?n tho?i: 028.3736.0520 – 028.3730.7738 – 028.3896.6643

9. Th?i gian nh?n h? s? xét tuy?n và nh?p h?c trình ?? trung c?p :

 • ??t 1: nh?n h? s? t? tháng 3 ??n tháng 6 xét tuy?n và nh?p h?c.
 • ??t 2: nh?n h? s? t? tháng 7 ??n tháng 11 xét tuy?n và nh?p h?c.

——————————-