?óng

Viên ch??c nha? tr???ng tham gia l??p ta?p hua?n qu??c pho?ng an ninh n?m 2019

Ngày 22/10/2019, Viên ch??c nha? Tr???ng trung c?p ngh? ??ng Sài Gòn tham gia l??p ta?p hua?n qu??c pho?ng an ninh n?m 2019.

湖北快3实时计划V?i n?i dung ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin trong c?ng tác gi?ng d?y, các h?c viên tham gia t?p hu?n ?? ???c h??ng d?n s? d?ng ph?n m?m Power Point, m? ph?ng, ?ng d?ng 3D, ph?n m?m Simbook,… nh?m ?em l?i hi?u qu? ?ng d?ng t?t, góp ph?n nang cao ch?t l??ng gi?ng d?y m?n GDQPAN.

湖北快3实时计划C?ng tác PBGDPL trong nhà tr??ng có vai trò to l?n trong vi?c nang cao y th?c pháp lu?t, v?n hoá pháp ly c?a m?i thành viên trong x? h?i trong ?ó có h?c sinh, sinh viên, góp ph?n giáo d?c ??o ??c, l?i s?ng, hình thành nhan cách, rèn luy?n hành vi ?ng x? cho th? h? tr?, t?o n?p s?ng, hành ??ng “s?ng và làm vi?c theo Hi?n pháp và Pháp lu?t.

M?t s? hình ?nh Viên ch??c nha? tr???ng tham gia:

?

TCN – ?SGC

Th?ng tin liên quan